Vâng, đó là cách chính xác hoặc sai lầm để sử dụng thang đo đánh giá dạng số

Thông tin đang cập nhật