BEGINNER
Miễn phí
Đăng ký
BASIC
150.000 VNĐ
Đăng ký
PROFESSIONAL
300.000 VNĐ
Đăng ký
ENTERPRISE
800.000 VNĐ
Đăng ký
Các khả năng khảo sát
Số khảo sát
Không giới hạn câu hỏi
Không giới hạn phản hồi Phân tích/Báo cáo 25 phản hồi 1000 phản hồi
Lấy phản hồi thông qua web, mạng xã hội hoặc email
Pop up các khảo sát trực tuyến
Theo dõi các phản hồi qua lời mời email
Hỗ trợ nhanh
Hỗ trợ email 24/7
Hỗ trợ Email ngay lập tức  
Hỗ trợ điện thoại      
Quản lý người dùng
Quyền sở hữu dữ liệu      
Quản lý người dùng      
Thanh toán hợp nhất      
Chia sẻ thư viện      
Tạo khảo sát
15 loại câu hỏi cần thiết
Hỗ trợ ngôn ngữ
Phân trang
Tạo nhãn, tiêu đề & đánh số
50+ mẫu khảo khát hoàn chỉnh 10 mẫu khảo sát hoàn chỉnh
Các câu hỏi ma trận
Thu thập thông tin liên hệ
Các câu hỏi video
Các câu hỏi bình chọn
Câu hỏi & Trang logic  
Tùy chỉnh & Thương hiệu
Thanh tiến trình
Định dạng văn bản
Thêm logo  
Chọn màu  
Tùy chỉnh URL  
Hiển thị trang "Cảm ơn"  
Loại bỏ footer KsvPro    
A/B Testing
Đảo ngẫu nhiên Câu hỏi & Trang    
Hạn mức phản hồi      
Phân tích & Báo cáo
Các kết quả thời gian thực
Chia sẻ dữ liệu khảo sát
Dữ liệu có xu hướng  
Lọc phản hồi  
Tạo và tùy chỉnh biểu đồ & báo cáo  
In báo cáo  
Download các kết quả theo CSV, XLS hoặc PDF  
Download các kết quả theo định dạng PPT  
Xuất ra SPSS    
Quản lý phản hồi
Yêu cầu trả lời
Xác thực trả lời
Đảo ngẫu nhiên các lựa chọn trả lời
Thiết lập ngày hết hạn khảo sát
Thiết lập đếm số phản hồi lớn nhất
Xem địa chỉ IP của người phản hồi
Bảo mật nâng cao
Mật khẩu bảo vệ khảo sát
Cho phép khóa địa chỉ IP
Tạo danh sách mã truy cập