Xuất báo cáo một câu hỏi rời rạc như thế nào?

Bạn cần một gói BASIC, PROFESSIONAL, hoặc ENTERPRISE để export các kết quả khảo sát.


Các báo cáo của tôi ở đâu sau khi tôi download chúng?

Trình duyệt của bạn lưu các export mà bạn đã tải về trong thư mục Downloads của máy tính.


Xuất thông tin phản hồi rời rạc từng người ra file PDF

HỎI: Trong kết quả khảo sát. Tôi muốn xuất mỗi khảo sát là 1 file pdf được không. Ví dụ anh A vào khảo sát nhập thông tin xong và lưu. Thì có thể xuất...