Gửi khảo sát thông qua email

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn có thể:


Lịch sử khảo sát thông qua email

Sau khi bạn đã gửi lời mời khảo sát thông qua 1 chiến dịch E-mail. KsvPro cho phép bạn theo dõi lịch sử và thống kê chi tiết về các thông tin chiến dịch E-mail...


Thống kê khảo sát

Thông tin về Thống kê khảo sát đang được cập nhật


Chia sẻ lên mạng xã hội

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Ngoài việc chia sẻ khảo sát lên mạng xã hội, KsvPro bạn có thể:


Chia sẻ thông qua mã QR

Bạn có thể xuất khảo sát ra mã QR để chia sẻ hoặc in ra các poster, quảng cáo.


Nhúng khảo sát lên website

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn có thể nhúng khảo sát vào website một cách đơn giản và dễ dàng:


In khảo sát ra giấy

Không chỉ là khảo sát online, bạn hoàn toàn có thể in khảo sát ra giấy để triển khai các dự án khảo sát truyền thống.