Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web KsvPro được tạo bởi Công ty cổ phần giải pháp và triển khai ứng dụng IT - ASI.,JSC ("ASI", "Chúng tôi"). Vui lòng đọc những điều khoản và điều kiện dịch vụ ("Điều khoản") dưới đây một cách cẩn thận vì chúng bao gồm các điều khoản và điều kiện pháp lý mà bạn đồng ý khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang và các dịch vụ KsvPro được cung cấp cho bạn bởi ASI thông qua trang web.

Chấp nhận thỏa thuận

“Thỏa thuận" có nghĩa là các điều khoản và điều kiện nào đó được cung cấp hoặc tạo sẵn cho bạn trong quá trình đặt hàng hoặc đăng ký được áp dụng trong các điều khoản này. Thỏa thuận này là một thỏa thuận pháp lý giữa ASI và bạn, nếu bạn đang đại diện cho chính bạn hoặc chủ thể kinh doanh hoặc người mà bạn đang đại diện cho sẽ được sử dụng các dịch KsvPro với bất kỳ lý do nào đều phải tuân thủ theo các điều khoản sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi ASI. Bạn và bất kỳ người nào mà bạn cho phép sử dụng tài khoản của khách hàng đều phải tuân thủ theo các điều khoản sử dụng của ASI.

ASI sẵn sàng cung cấp các dịch vụ KsvPro cho khách hàng chỉ với điều kiện là bạn chấp nhận tất cả những điều khoản trong thỏa thuận này. Bằng cách đăng ký một tài khoản KsvPro, bạn đã xác nhận thỏa thuận và đồng ý tất cả thỏa thuận về dịch vụ và chính sách quyền riêng tư. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của KsvPro bạn xác nhận rằng bạn đã đọc những hợp đồng này và hiểu rõ rằng khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của hợp đồng này. Bạn còn phải xác nhận rằng việc đăng nhập hay tạo một tài khoản trên trang web hoặc bạn phải trình hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng phục vụ cho sự thỏa thuận của khách hàng với hợp đồng này.

Nếu bạn không đồng ý những điều khoản và thỏa thuận của hợp đồng này ASI sẽ không cung cấp dịch vụ và các dịch vụ có sẵn cho khách hàng và vì thế có thể hủy bỏ hoặc không hoàn tất quá trình đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của KsvPro. Nếu khách hàng không đồng ý hợp đồng này thì khách hàng phải ngay lập tức chấp dứt sử dụng dịch vụ KsvPro.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa điều khoản và tài liệu được cung cấp (ví dụ: Tài liệu quảng cáo, bưu phẩm) thì những điều khoản này sẽ luôn chi phối và được ưu tiên. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa điều khoản và quá trình đặt hàng thì quá trình đặt hàng sẽ luôn chi phối và được ưu tiên.

1. Các dịch vụ KsvPro

Trong toàn bộ điều khoản và theo quy định các điều khoản này, ASI sẽ sử dụng những nỗ lực về thương mại hợp lý để cung cấp cho khách hàng truy cập và sử dụng các phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ liên quan được ASI mô tả trong điều khoản (như truy cập, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ được gọi chung là dịch vụ KsvPro) phù hợp với thông số kỹ thuật trong quá trình đặt hàng. “Phần mềm” có nghĩa là công cụ khoảng sát trực tuyến của KsvPro, được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc sử dụng của khách hàng, thu thập và tương tác dữ liệu khảo sát trực tuyến. Dịch vụ KsvPro sẽ không được dùng để trao đổi các thông tin chứng thực nhà nước, mật khẩu, ngân hàng, số an ninh, tài khoản tín dụng hay bất kỳ thông tin tài chính khác. KsvPro không có nghĩa vụ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ mở rộng hoặc dịch vụ tư vấn như một phần của hợp đồng này.

2. Quyền truy cập

Theo điều khoản điều kiện của thỏa thuận này, ASI chuyển giao cho khách hàng (trong suốt quá trình thỏa thuận: không độc quyền, không chuyển nhượng) quyền truy cập và sử dụng phần mềm cũng như các dịch vụ KsvPro như đã quy định trong quá trình đăng ký, chỉ hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý và phân tích dữ liệu của khách hàng. KsvPro sẽ bảo lưu tất cả các quyền cũng như các dịch vụ mà KsvPro không được chuyển giao ở đây.

3. Các hạn chế

3.1 Khách hàng đồng ý rằng không và sẽ không cho phép những người quản lý, cán bộ, nhân viên hoặc các tác nhân khác của khách hàng: (a) Sao chép , tái sản xuất, sửa đổi, bán, cấp phép, hoặc khai thác thương mại dưới bất kỳ hình thức nào mà các dịch vụ hoặc phần mềm hoặc bất kỳ thành phần của KsvPro trừ khi được thỏa thuận trong hợp đồng này; hoặc (b) Tiết lộ hoặc cấp quyền truy cập dịch vụ KsvPro hoặc bất kỳ thành phần nào cho bên thứ ba hoặc hơn một người mà ASI đã đồng ý bằng văn bản.

3.2 Khách hàng đồng ý: (a) sử dụng các dịch vụ KsvPro một cách đạo đức và phù hợp với các tiêu chuẩn cộng đồng; (b)Tôn trọng quyền riêng tư (khách hàng sẽ không tìm kiếm dữ liệu, mật khẩu thuộc về người khác, không sửa đổi nội dung của người khác trừ khi được phép rõ ràng từ người đó; (c) Tôn trọng pháp luật, luật bản quyền, luật bí mật kinh doanh hoặc các luật bảo vệ sở hữu trí tuệ khác; và (d) chấp nhận các thông báo về thay đổi dịch vụ, thư thương mại hoặc các yêu cầu tương tự được đưa ra trên hệ thống phần mềm hoặc thông qua thư điện tử.

3.3 ASI nghiêm cấm bất kỳ sự tham gia trong các chiến dịch email thương mại không được phép (thường được gọi là SPAM). Khách hàng đồng ý và đảm bảo rằng (a) sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động gửi thư rác trong quá trình sử dụng các dịch vụ KsvPro và (b) Khách hàng sử dụng dịch vụ KsvPro sẽ không vi phạm bất kỳ quy định về thư rác Việt Nam hay thư rác nước ngoài hoặc những pháp luật hoặc những quy định có liên quan hoặc cấp được yêu cầu bằng email.

4. Phí dịch vụ

Bạn đồng ý trả tiền cho ASI bất kỳ khoản phí cho mỗi dịch vụ bạn mua hoặc sử dụng (bao gồm bất kỳ khoản phí khác như thuế GTGT,...), phù hợp với các điều khoản giá cả và thanh toán đã giới thiệu cho bạn dành cho dịch vụ đó. Nếu có thể, bạn sẽ được tính bằng cách lựa chon sử dụng phương pháp thanh toán thông qua trang quản lý tài khoản của bạn. Việc thu phí của bạn không được hoàn lại, trừ trường hợp quy định tại các điều khoản này hoặc khi có yêu cầu của pháp luật

5. Thuế

Trừ khi có quy định khác, bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thuế (trừ thuế thu nhập của ASI) hoặc các nghĩa vụ liên quan đến việc bán các dịch vụ, bao gồm bất kỳ hình phạt hoặc quan tâm (gọi chung là "thuế") liên quan. Bạn sẽ phải trả thuế về dịch vụ Ksvpro. Nếu ASI có nghĩa vụ thu, nộp thuế, các khoản thuế sẽ được xuất hóa đơn cho bạn, trừ khi bạn cung cấp cho ASI một giấy chứng nhận miễn thuế giá trị ủy quyền của cơ quan thuế vụ thích hợp hoặc các tài liệu cung cấp bằng chứng khác mà không có thuế sẽ được tính phí.

6. Dữ liệu phản hồi

Các bên đồng ý rằng tất cả các công bố thông tin và sử dụng thông tin khảo sát, phản hồi và dữ liệu phản hồi (được định nghĩa dưới đây) sẽ thực hiện theo các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư, theo đó nó được thu thập và tất cả các luật, các quy chế, quy tắc và quy định liên quan đến dữ liệu phản hồi và những người mà từ đó dữ liệu được thu thập.

“Dữ liệu phản hồi" là dữ liệu thu được từ những người thực hiện khảo sát và / hoặc có các cuộc khảo sát nhận được từ khách hàng. Khách hàng đồng ý thêm và đảm bảo rằng việc thu thập và sử dụng dữ liệu của nó đáp ứng từ những người thích hợp với chính sách riêng tư đã đề ra và thích hợp với tất cả các luật nhà nước và địa phương. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động liên quan đến thông tin cá nhân của người có phản hồi với các cuộc khảo sát của khách hàng hoặc người mà khách hàng gửi các cuộc khảo sát. Tiêu đề và quyền sở hữu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của các dữ liệu phản hồi sẽ được duy trì độc quyền với các khách hàng.

7. Quyền sở hữu ASI

Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng ASI sẽ giữ lại và sở hữu tất cả các quyền danh nghĩa, lãi và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả bản quyền, bí mật thương mại, thương mại-nhãn hiệu và bản quyền sáng chế) trong và đối với phần mềm, dịch vụ Ksvpro và tất cả các tài nguyên được sử dụng bởi KsvPro để cung cấp các dịch vụ KsvPro (gọi chung là "Các tài nguyên KsvPro") và tất cả các bản sao và các tùy chỉnh và sửa đổi và rằng không chuyển tài liệu này hoặc truyền tải tới khách hàng bất kỳ quyền sở hữu, tiêu đề hoặc liên quan đến các tài nguyên KsvPro hoặc bất kỳ bản sao, bất kỳ giấy phép đúng tương tự không công nhận ở đây. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không tranh chấp hoặc thách thức quyền sở hữu trong các tài liệu KsvPro trong suốt quá trình hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này.

8. Truy cập tới các dịch vụ KsvPro

Khách hàng chịu trách nhiệm về tất cả phần cứng, phần mềm và dịch vụ, đó là những thứ cần thiết để truy cập vào các dịch vụ KsvPro bao gồm không giới hạn, tất cả các máy tính, các trình duyệt web, và các dịch vụ được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ Internet.

9. Quyền sửa đổi dịch vụ KsvPro

ASI có thể theo thời gian, tùy theo quyết định của mình, thay đổi một số hoặc tất cả các chức năng hoặc bất cứ thành phần nào của phần mềm và dịch vụ KsvPro hoặc thực hiện bất kỳ sửa đổi cho bất kỳ mục đích bổ sung nhưng không giới hạn để cải thiện hiệu suất, chất lượng dịch vụ, sửa lỗi hoặc để duy trì khả năng cạnh tranh của các dịch vụ KsvPro.

10. Thông tin bí mật

10.1 Mỗi bên ("Người nhận") thừa nhận rằng thông tin bí mật (bao gồm bí mật thương mại và bí mật kỹ thuật, thông tin tài chính và kinh doanh của bên kia ("Bên tiết lộ") có thể được trao đổi giữa các bên theo hợp đồng này (gọi chung là "thông tin mật"). người nhận sẽ không sử dụng ít hơn so với cùng một nghĩa là sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật và độc quyền tương tự của nó, nhưng trong mọi trường hợp không ít hơn so với các phương tiện hợp lý, để ngăn chặn việc tiết lộ và để bảo vệ tính bảo mật của các thông tin mật của bên tiết lộ. người nhận đồng ý là sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin mật của bên tiết lộ ngoại trừ cho các mục đích của hợp đồng này và ở đây là theo ủy quyền. Người nhận sẽ báo cáo ngay với người tiết lộ bất kỳ sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin mật, bên tiết lộ của người nhận phải nhận thức và cung cấp hỗ trợ hợp lý cho bên tiết lộ (hoặc cung cấp bản quyền) trong việc điều tra và truy tố bất kỳ sử dụng trái phép hoặc tiết lộ.

10.2 Tuy nhiên Phần 10.1, người nhận có thể sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin bí mật nếu thông tin mật này là: (a) đã được biết đến bởi người nhận mà không có nghĩa vụ bảo mật, (b) công chúng biết đến hoặc trở nên đại chúng mà không có hành động trái phép của người nhận, (c) đúng là người nhận nhận được từ một bên thứ ba mà không có nghĩa vụ giữ bí mật, (d) phát triển độc lập của người nhận mà không cần sử dụng các thông tin mật của bên tiết lộ, (e) đã được phê duyệt bởi bên tiết lộ cho công bố thông tin.

10.3 Người nhận sẽ có thể cho tất cả các nhân viên của mình, các nhà thầu và tư vấn những người có quyền truy cập vào thông tin mật của bên tiết lộ để bảo vệ và duy trì các thông tin mật của bên tiết lộ và sẽ yêu cầu các nhân viên, nhà thầu và tư vấn không tiết lộ, cung cấp, hoặc làm hư bí mật thông tin hoặc bất kỳ phần nào có sẵn trong bất kỳ hình thức hay phương tiện để bất kỳ người nào của bên thứ ba, ngoại trừ các nhân viên, nhà thầu và tư vấn những người có nhu cầu truy cập thông tin mật này để cho phép người nhận thực hiện nó quyền theo hợp đồng này. Khách hàng đồng ý không: (a) tiết lộ cho bên thứ ba (cho dù bằng văn bản hoặc bằng miệng) bất cứ dữ liệu thử nghiệm chuẩn liên quan đến các Dịch vụ KsvPro, và (b) sử dụng các thông tin mật KsvPro để tạo ra bất kỳ phần mềm máy tính hoặc tài liệu mà là tương tự với các phần mềm.

11. Quyền thực hiện dịch vụ đối với những bên khác

Khách hàng thừa nhận rằng ASI là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin và có thể thực hiện các dịch vụ cho người khác tương tự như khách hàng. Tùy thuộc vào nghĩa vụ bảo mật ASI theo mục 10, ASI giữ quyền và không có gì ngăn cản ASI từ việc sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, phương pháp, quy trình, bí quyết, tổ chức, kỹ thuật hoặc bất kỳ phần mềm, bao gồm cả các tài nguyên KsvPro, cung cấp mọi dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba.

12. Từ Chối trách nhiệm bảo hành

12.1 Khách hàng hiểu rằng ASI và / hoặc các bên nhượng quyền thương mại của họ sẽ không đảm bảo hoặc dự đoán bất kỳ lợi nhuận nào hoặc chịu trách nhiệm từ các dịch vụ KsvPro. Tất cả các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng và khách hàng đồng ý rằng sử dụng dịch vụ Ksvpro là có rủi ro riêng của nó. KsvPro từ chối bất kỳ và tất cả đại diện, đảm bảo và bất kỳ điều kiện nào hoặc bản chất rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm không giới hạn đại diện, đảm bảo và sự thỏa mãn về điều kiện chất lượng, quá trình thực hiện, khả năng bán hàng, chất lượng, độ bền phù hợp cho mục đích cụ thể, danh tiếng và những phát sinh theo thời gian khác dựa trên luật hoặc từ quá trình mua bán hoặc sử dụng thương mại. Khách hàng phải thừa nhận và đồng ý rằng KsvPro và những nhà cung cấp của KsvPro sẽ không bảo hành trực tiếp với bất kỳ hình thức nào cho khách hàng theo như thỏa thuận này.

12.2 ASI không đại diện hoặc đảm bảo rằng: (a) Dịch vụ KsvPro sẽ đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của khách hàng (b) Các dịch vụ từ KsvPro có lỗi hoặc gián đoạn hoặc các kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ KsvPro là chính xác và đáng tin cậy hoặc (c) Tất cả những thiếu xót trong dịch vụ KsvPro có thể được tìm thấy hay sửa chữa thêm, các dịch vụ có thể bị gián đoạn hoặc không xuất hiện để phục vụ cho việc bảo trì hoặc nâng cấp.

12.3 ASI sẽ không chịu trách nhiệm cho ( a) dịch vụ yếu do gây ra bởi hành vi trong kiểm soát của khách hách hoặc bất kỳ người sử dụng; (b)Không có khả năng cộng tác đơn hàng cụ thể hoặc thiết bị; (c) tương tác với những nhà cung cấp dịch vụ, các mạng, những người dùng hoặc thông tin hoặc tài nguyên tính toán khác thông qua internet; (d) các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ khác; (f) hiệu năng thực hiện kém bởi lý do nào đó gây ra trên internet.

13. Giới hạn trách nhiệm

13.1 Trong bất kỳ trường hợp nào ASI sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả mất mát, thiệt hại, thua lỗ doanh thu, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất bảo hiểm, thiệt hại do trì hoãn, trừng phạt hoặc bồi thường răn đe, không thực hiện được dự kiến lợi nhuận, tiết kiệm hoặc bất kỳ yêu cầu chống lại khách hàng bởi bất kỳ người khác, ngay cả nếu ASI đã đưa ra lời khuyên về khả năng thua lỗ và thiệt hại.

13.2 ASI sẽ không chịu trách nhiệm cho việc truy cập trái phép, sửa đổi, mất cắp hoặc tiêu hủy bất kỳ dữ liệu, thiết bị hoặc các dịch vụ KsvPro, bao gồm không giới hạn thông qua các tại nạn, tài sản gian lận, hoặc thiệt bị hoặc bất kỳ phương pháp nào.

13.3 ASI chỉ chịu trách nhiệm với khách hàng trong hợp đồng này, nhưng sẽ có nghĩa vụ nào đó khác hoặc trách nhiệm nào đó khác như hợp đồng lỗi (bao gồm cả sơ suất). Các giới hạn trừ từ chối hợp đồng sẽ áp dụng bất kể bản chất của nguyên nhân, yêu cầu hay bởi hành động của khách hàng, bao gồm nhưng không giới han, vi phạm hơp đồng, sơ suất, lỗi , hoặc bất kỳ nguyên nhân pháp lý khác sẽ tồn tại một vi phạm cơ bản, hoặc vi phạm thất bại hoặc thất bại của mục đích yêu cầu cần thiết của hợp đồng hoặc bất kỳ giải pháp nào có ở đây.

13.4 KsvPro sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, hư hại, hoặc sự không thuận tiện của khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba, phạm vi tổn thất, hư hại hoặc sự không thuận tiện của khách hàng để tuân theo nghĩa vụ của mình trong hợp đồng này.

14.Bồi thường

Khách hàng không thể hủy bỏ giao ước, cam kết và đồng ý bồi thường KsvPro tất cả các thiệt hại, chi phí, phù hợp với thiệt hại, chi phí, nhu cầu hay nợ phải trả, tổ chức hoặc một vài, dưới bất kỳ thể loại nào mà những khoản bồi thường có thể duy trì hoặc những khoản bồi thường có thể trở thành đối tượng phát sinh từ hoặc liên quan trong bất kỳ cách nào để khách hàng hoặc sử dụng các dịch vụ của KsvPro hoặc phần mềm cung cấp hoặc cung cấp dưới hợp đồng này, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong từng trường hợp lệ phí luật sư, chi phí và các chi phí thực tế phát sinh trong việc bảo vệ chống lại hoặc thi hành bất kỳ tổn thất như vậy, yêu cầu, chi phí, phù hợp với thiệt hại hay trách nhiệm pháp lý.

15. Hạn và chấm dứt

16.1 Hạn. Hợp đồng này sẽ bắt đầu từ ngày bạn đồng ý với thỏa thuận này và tiếp tục trên cơ sở từ tháng này tới tháng tiếp theo trừ khi chấm dứt theo quy định tại Mục này ("Thời hạn”)

16.2 Chấm dứt. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng này vào bất kỳ thời gian vì lý do nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho KsvPro. KsvPro có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản và sử dụng các dịch vụ KsvPro và phần mềm của bạn, bất cứ lúc nào, mà không có thông báo, vì bất kỳ lý do, theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 1. Nếu có bất kỳ kiểm tra pháp ký nào dưới hợp đồng này mà chưa được thanh toán;
 2. Mục đích đánh cắp thông tin hoặc có âm mưu;
 3. Nếu khách hàng có liên quan đến việc bán hoặc phân phối những tài liệu sau đây:
  1. Bộ lọc kỹ thuật số cáp
  2. Đầu tư lừa đảo
 4. Bán và / hoặc phân phối bất kỳ tài liệu bất hợp pháp;
 5. Vi phạm các điều khoản bao gồm các chính sách hay hướng dẫn của KsvPro ở nơi khác;
 6. Tiến hành việc mà KsvPro tin là có hại cho người dùng khác của các dịch vụ KsvPro hoặc kinh doanh của KsvPro hoăc cung cấp thông tin cho bên thứ ba khác (bao gồm cả làm chậm lại các máy chủ và ảnh hưởng đến những người dùng khác);

16.3 Ảnh hưởng của chấm dứt. Ngoại trừ những phần đồng ý bằng văn bản giữa các bên, trong khi chấp dứt hợp đồng này:

 1. KsvPro có quyền ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ KsvPro;
 2. Ksvpro có quyền ngay lập tức chấm dứt truy cập của khách hàng vào các dịch vụ KsvPro;
 3. Khách hàng ngay lập tức phải trả cho KsvPro tất cả số tiền còn thiếu theo hợp đồng này kể từ ngày chấm dứt;
 4. Các quyền được cấp theo Mục 2 sẽ tự động chấm dứt;
 5. Khách hàng đồng ý rằng KsvPro sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ KsvPro. KsvPro giữ quyền, tại bất kỳ thời gian và theo thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, dịch vụ KsvProo (hoặc bất kỳ phần nào) có hoặc không có thông báo. Khách hàng đồng ý rằng KsvPro sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng các dịch vụ KsvPro;

16.4 Trả lại thông tin mật: Khi chấm dứt hợp đồng này vì bất cứ lí do gì, mỗi bên có thể yêu cầu bên khác trả lại tất cả các tài liệu, thông tin, dữ liệu và / hoặc phần mềm kể cả ghi âm, trong đó có chứa bất kỳ thông tin bí mật của nhau, với điều kiện là các bên có quyền để tính phí hợp lý. Nếu không nhận được yêu cầu cho sự trả lại của các thông tin mật trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng này, các thông tin mật sẽ bị tiêu huỷ trong một thời gian hợp lý sau đó và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Trong khi sử dụng biện pháp phòng ngừa KsvPro đảm bảo cơ sở dữ liệu của bạn được an toàn và được bảo vệ, khách hàng hiểu và đồng ý rằng KsvPro không chịu trách nhiệm trích, xuất, truy lục hoặc sửa đổi cơ sở dữ liệu của bạn cho khách hàng trừ việc thông qua chức năng xuất bản (public) của chúng tôi.

16.5 Vòng đời: Các bên đồng ý rằng các quy định của quy chế này yêu cầu phải thực hiện hoặc hoàn thành sau khi kết thúc hoặc trước khi chấm dứt hợp đồng này và sẽ tồn tại đến khi hết hạn hoặc trước khi chấm dứt. Các quy định của hợp đồng này liên quan đến quyền sở hữu, thông tin bí mật, từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm sẽ tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng này.

17. Nhà thầu độc lập

Nhân viên KsvPro thì không được coi như nhân viên hay người làm công của khách hàng ở bất kỳ thời điểm nào thì sẽ vẫn là một nhà thầu độc lập cho tất cả các mục đích. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, KsvPro không cam kết thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của khách hàng, cho dù quy định hoặc theo hợp đồng, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm về kinh doanh hoặc hoạt động của khách hàng.

17. Chung

17.1 Thông báo. Bất kỳ thông báo theo hợp đồng này sẽ được viết ra và cung cấp bởi giao hàng cá nhân, chuyển phát nhanh, e-mail, hoặc thư bảo đảm hoặc đăng ký, biên nhận đã nhận được yêu cầu, và sẽ được coi là đã giao hàng cá nhân. Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi nếu thay đổi địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, hoặc thông tin thanh toán của khách hàng.

17.2 Bất khả kháng. Nếu hiệu suất KsvPro theo hợp đồng này, hoặc bất cứ nghĩa vụ nào theo hợp đồng này, bị ngăn chặn, hạn chế, hoặc gây cản trở vì lý do: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, cháy nổ hoặc tổn thất khác, tai nạn hoặc thiên tai khác; đình công, tranh chấp lao động; không có khả năng để mua sắm hoặc nhận được các bộ phận, vật tư, năng lượng, dịch vụ viễn thông, thiết bị hoặc phần mềm từ các nhà cung cấp, chiến tranh hoặc bạo lực khác; luật pháp, quy định, pháp lệnh, yêu cầu hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ; hoặc bất kỳ hành động hoặc tình trạng nào khác ngoài sự kiểm soát của KsvPro, KsvPro không chịu trách nhiệm và chỉ nỗ lực phòng ngừa, hạn chế hoặc can thiệp.

17.3 Chuyển nhượng. Khách hàng không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi hoạt động của pháp luật, hợp đồng này hoặc bất kỳ các quyền của mình theo hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản KsvPro. KsvPro có thể chuyển nhượng hợp đồng này bởi hoạt động của luật pháp, hoặc để bất kỳ người kế nhiệm kinh doanh hoặc tài sản mà hợp đồng này liên quan, cho dù bằng cách sáp nhập, bán tài sản, bán chứng khoán, tổ chức lại hoặc cách khác. Mọi chuyển nhượng hoặc chuyển giao vi phạm những điều trên sẽ bị coi là vô hiệu. Hợp đồng này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích của các bên liên quan và những người kế nhiệm tương ứng và chuyển nhượng cho phép, và sẽ không trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp đối với bất kỳ người hoặc tổ chức không phải là một bên theo hợp đồng này.

17.4 Thông tin thương hiệu. Trừ khi có yêu cầu bằng văn bản, chúng tôi có quyền sử dụng hợp lý công ty hoặc tên tổ chức và biểu tượng (logo) của bạn trong tài liệu quảng cáo của chúng tôi

17.5 Luật pháp. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi và hướng dẫn phù hợp với pháp luật Việt Nam mà không tham chiếu đến xung đột hoặc lựa chọn các qui luật và nguyên tắc của nó.

17.6 Đối tác. Hợp đồng này có thể được thực hiện trong các đối tác, một trong số đó sẽ được coi là một bản gốc, nhưng tất cả đều giống nhau sẽ tạo thành các khế ước tương tự.

17.7 Tiêu đề. Các đề mục chủ đề của các bài báo và các bộ phận chỉ dùng cho tiện lợi và không ảnh hưởng đến việc xây dựng hoặc diễn giải bất kỳ điều khoản của nó.

17.8 Toàn bộ hợp đồng và từ bỏ Hợp đồng này đặt ra toàn bộ sự hiểu biết và đồng thuận của các bên, và thay thế mọi thoả thuận và tất cả bằng miệng hoặc bằng văn bản hoặc sự hiểu biết giữa các bên, như đối tượng của hợp đồng. KsvPro bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này là cần thiết và được cập nhật trên các trang web và www.ksvpro.vn/terms, bao gồm, nhưng không giới hạn, có quyền thay đổi giá cước của chúng tôi bất cứ lúc nào. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của KsvPro sau bất kỳ thay đổi nào đều phải thực hiện điều khoản và điều kiện mới.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới, bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này sao cho phù hợp với chính sách hủy bỏ của chúng tôi. Đối với những thay đổi về giá đăng ký, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để cung cấp thông báo trong vòng (30) ngày trước khi thay đổi giá cước. Việc từ bỏ vi phạm bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này sẽ không có hiệu. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa hợp đồng này và các điều khoản khác chứa đựng trên trang web, hợp đồng này sẽ có hiệu lực. Hợp đồng này đặt ra các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi KsvPro cho khách hàng và không có điều khoản hoặc điều kiện của một trong hai bên đề xuất, bao gồm cả các đơn đặt hàng do khách hàng, sẽ ràng buộc các bên khác, trừ khi chấp nhận bằng văn bản của cả hai bên và mỗi bên hướng đến và từ chối tất cả các điều khoản và điều kiện không được chấp nhận. Khách hàng cần hiểu thêm và đồng ý bãi bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện để mua không chấp nhận một cách rõ ràng bằng văn bản đại diện, chữ ký của cả hai bên. Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng các tham chiếu để mua đơn hàng trên bất kỳ hoá đơn dịch vụ khác sẽ không được KsvPro chấp nhận các điều khoản và điều kiện để mua. Trong phạm vi của bất kỳ cuộc xung đột giữa các quy định của hợp đồng này và các quy định của bất kỳ đơn đặt hàng, các quy định của hợp đồng này sẽ có hiệu lực.