Xuất báo cáo một câu hỏi rời rạc như thế nào?

Bạn cần một gói BASIC, PROFESSIONAL, hoặc ENTERPRISE để export các kết quả khảo sát.

Để xuất báo cáo một câu hỏi riêng rẽ:

1. Nhấp vào nút Xuất báo cáo phía trên mỗi câu hỏi.

2. Chọn định dạng bạn muốn xuất (PDF hoặc DOC).

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề