Một công ty du lịch muốn giúp họ lựa chọn logo, slogan, và giao diện trang chủ

1.000.000 VNĐ

100 phản hồi cho 10.000 VNĐ trên một phản hồi

Dân số Việt Nam (Không mục tiêu đích)

10 câu hỏi khảo sát

Một công ty sản xuất muốn phản hồi về mẫu sản phẩm nước hoa mới nhất chủa họ

3.000.000 VNĐ

100 phản hồi cho 30.000 VNĐ trên một phản hồi

Phụ nữ tại Việt Nam

20 câu hỏi khảo sát

Một công ty quảng cáo muốn nghiên cứu cách người tiêu dùng chuẩn bị cho chuyến du lịch.

10.000.000 VNĐ

500 phản hồi cho 20.000 VNĐ trên một phản hồi

Dân số Việt Nam (Không mục tiêu đích)

25 câu hỏi khảo sát

Một nhà đầu tư muốn tiếp cận người mua bột giặt OMO thường xuyên.

1000 phản hồi /Giá tùy chỉnh trên một phản hồi

Người mua hàng OMO

50 câu hỏi khảo sát

Nói cho chúng tôi về khảo sát của bạn