Các loại biểu đồ

Các biểu đồ và các dữ liệu bảng được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi khảo sát đóng.

Bạn có thể chọn một trong những loại biểu đồ cho mỗi câu hỏi của bạn và tùy chỉnh các biểu đồ và bảng số liệu cho một câu hỏi.

Các loại biểu đồ có sẵn phụ thuộc vào loại câu hỏi.

Biểu tượng Loại biểu đồ Loại câu hỏi
     
     

Thông tin đang cập nhật

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...