Câu hỏi đánh giá đơn     Tải PDF

Câu hỏi đánh giá đơn là một câu hỏi thang đánh giá một lựa chọn.

Câu hỏi đánh giá đơn

Khi nào sử dụng

Sử dụng các câu hỏi đánh giá đơn để thu thập các quan điểm của người thực hiện khảo sát bằng cách sử dụng các lựa chọn trả lời trong khoảng từ rất gì đó đến rất gì đó. Ví dụ, rất không hài lòng đến rất hài lòng. Giá trị báo cáo cho loại câu hỏi này là dạng số để thuận tiện cho việc phân tích.

Báo cáo

Câu hỏi đánh giá đơn đưa ra báo cáo dạng Biểu đồ tròn. Mỗi ô sẽ hiển thị 2 tham số gồm đếm số lần lựa chọn và tỷ lệ phần trăm cho mỗi tùy chọn trả lời.

Báo cáo câu hỏi đánh giá đơn

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị trong một cột đơn của bảng tính. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...