Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới

Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn phương án trả lời cho mỗi dòng trong bảng.

Câu hỏi lựa chọn dạng lưới

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi một lựa chọn dạng lưới để nhóm một dãy các câu hỏi một lựa chọn lại với nhau để chia sẻ những quan điểm trả lời giống nhau.

Các câu hỏi một lựa chọn dạng lưới là tuyệt vời để sử dụng trong vị trí sử dụng một dãy các câu hỏi đánh giá (thang điểm likert) khi bạn cần báo các câu hỏi cùng nhau. Bảng trung bình chức năng sẽ cho phép bạn thực hiện điều này.

Báo cáo

Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới đưa ra báo cáo dạng bảng với thông tin là 2 tham số đếm và tỷ lệ phần trăm của mỗi cột trên một hàng.

Báo cáo câu hỏi một lựa chọn dạng lưới

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị một cột cho mỗi dòng. Mỗi cột ứng với một tùy chọn của một dòng.

Xuất dữ liệu câu hỏi lựa chọn dạng lưới

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...