Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát nhập những câu trả lời ngắn vào nhiều loại câu hỏi theo cách bố trí dạng bảng.

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi văn bản dạng lưới để nhóm nhiều câu hỏi ngắn lại với nhau.

Báo cáo

Câu hỏi văn bản dạng lưới đưa ra báo cáo dạng Bảng. Mỗi ô đưa ra 2 tham số về đếm và tỷ lệ phần trăm của số lần ai đó đã trả lời cho mỗi ô trong bảng. Để xem chi tiết về các phản hồi cụ thể, bạn có thể xem trong CSV/Excel hoặc xem phản hồi riêng biệt cho câu hỏi này.

Báo cáo câu hỏi văn bản dạng lưới

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel, sẽ được hiển thị một cột cho mỗi mục của danh sách. Tiêu đề cột sẽ hiển thị mục danh sách đầu tiên, sau đó là câu hỏi. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản nhiều dòng

Câu hỏi văn bản nhiều dòng là một ô nhập trong đó người khảo sát...