Đảo ngẫu nhiên vị trí các câu hỏi trong trang

Bạn có thể sử dụng Đảo vị trí câu hỏi để đảo thứ tự và cải thiện chất lượng dữ liệu tổng thể. Chức năng này cho phép bạn đảo vị trí các câu hỏi trong một trang.

Để cho phép Đảo vị trí câu hỏi:

  1. Tại phần Tạo câu hỏi khảo sát, nhấp chọn Thiết lập trang tại trang bạn muốn thiết lập.
  2.  Hộp thoại xuất hiện, nhấp chọn Đảo vị trí câu hỏi trong trang
  3. Tích chọn hộp kiểm để xác thực
  4. Nhấp Xác thực thiết lập

Loại bỏ đảo vị trí câu hỏi

Bạn có thể loại bỏ đảo vị trí câu hỏi tại bất cứ lúc nào.

Để loại bỏ Đảo vị trí câu hỏi:

  1. Tại phần Tạo câu hỏi khảo sát, nhấp chọn Thiết lập trang tại trang bạn muốn thiết lập.
  2. Hộp thoại xuất hiện, nhấp chọn Đảo vị trí câu hỏi trong trang
  3. Tích bỏ chọn hộp kiểm để loại bỏ
  4. Nhấp Xác thực thiết lập

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...