Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt hơn. Độ rộng ô nhập được thiết lập dưa trên các cột, độ rộng nội dung được chia làm 12 cột, mỗi cột có độ rộng tương ứng khoảng 8%.

Thiết lập độ rộng ô nhập

Các bước thiết lập độ rộng ô nhập

1. Thiết lập sửa câu hỏi

2. Tại ô nhập trong mục Độ rộng ô nhập, nhập số cột (tương ứng với độ rộng) để thiết lập độ rộng cho ô nhập.

3. Nhấp vào nút Lưu thiết lập

Thiết lập độ rộng ô nhập có sẵn cho:

  • Câu hỏi văn bản thường
  • Câu hỏi dạng số
  • Câu hỏi dạng ngày tháng
  • Câu hỏi văn bản dạng danh sách
  • Câu hỏi văn bản dạng lưới
  • Câu hỏi văn bản nhiều dòng

Mô phỏng độ rộng ô nhập:

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Thiết lập độ rộng ô nhập

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...

Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ...