Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả lời. Nếu sử dụng tùy chọn này, người khảo sát không trả lời thì giá trị của câu hỏi đó sẽ nhận giá trị khởi tạo để đưa vào báo cáo.

giá trị khởi tạo

Các bước thiết lập giá trị khởi tạo

1.  Thiết lập sửa câu hỏi

2.  Tại mục Giá trị khởi tạo, chọn giá trị mặc định được chọn từ danh sách các lựa chọn.

3.  Nhấp vào nút Lưu thiết lập

Thiết lập độ rộng ô nhập có sẵn cho:

  • Câu hỏi văn bản thường
  • Câu hỏi dạng số
  • Câu hỏi văn bản nhiều dòng
  • Câu hỏi một lựa chọn
  • Câu hỏi danh sách thả xuống

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...

Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ...