Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào. Ví dụ như số điện thoại, năm sinh, mã thẻ tín dụng,... người thực hiện khảo sát phải nhập vào tối thiểu bao nhiêu ký tự và tối đa bao nhiêu ký tự.

giới hạn ô nhập

Các bước thiết lập Giới hạn MIN/MAX

1. Thiết lập sửa câu hỏi

2. Tại mục Giới hạn, thiết lập số ký tự tối thiểu trong ô Min, thiết lập số ký tự tối đa trong ô Max.

3. Nhấp vào nút Lưu thiết lập

Thiết lập độ rộng ô nhập có sẵn cho:

  • Câu hỏi văn bản thường
  • Câu hỏi dạng số

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...

Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ...