Kết hợp hoặc Ẩn các lựa chọn trả lời

Bạn có thể kết hợp hoặc ẩn các lựa chọn trả lời trong một biểu đồ cho các loại câu hỏi đóng.


Để kết hợp hoặc ẩn lựa chọn câu trả lời:

1. Chuyển tới phần Báo cáo của khảo sát.

2. Di chuyển đến biểu đồ bạn muốn ẩn lựa chọn câu trả lời.

3. Nhấp vào lựa chọn trả lời từ bảng dữ liệu dưới biểu đồ.

4. Chọn một trong hai Kết hợp với ... hoặc Ẩn và tính toán lại. Chúng tôi sẽ tính toán lại các dữ liệu cho bạn. (Nếu bạn không thấy tùy chọn, tính năng này không có sẵn cho các loại câu hỏi đó.)

5. Nếu kết hợp, chọn các lựa chọn trả lời và đổi tên nhãn.

Để hủy kết hợp hoặc bỏ ẩn các lựa chọn trả lời, nhấp vào lựa chọn trả lời thích hợp và chọn Hủy kết hợp dữ liệu hoặc nhấn Trở về mặc định dưới bảng dữ liệu.

Kết hợp và ẩn các lựa chọn trả lời chỉ ảnh hưởng đến màn hình hiển thị của các biểu đồ của bạn, nó không ảnh hưởng đến dữ liệu thô hoặc thiết kế khảo sát.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...