Lọc các kết quả khảo sát

Các luật Lọc cho phép bạn phá vỡ các kết quả khảo sát của bạn và tập trung vào một tập con cụ thể dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể lọc bởi câu hỏi và trả lời để xem những người trả lời trả lời một câu hỏi một cách nào đó, hoặc lọc theo mức độ hoàn thành để xem chỉ những phản hồi hoàn thành.

Khi thiết kế khảo sát của bạn, nghĩ về cách bạn muốn lọc kết quả. Nếu bạn muốn có thể lọc những người phản hồi theo nhóm, hãy chắc chắn đã bao gồm một câu hỏi trong cuộc khảo sát này sẽ cho phép bạn làm như vậy.

Ví dụ, nếu bạn gửi kèm một câu hỏi trong cuộc khảo sát của bạn yêu cầu nhân viên lựa chọn phòng ban của họ, bạn có thể lọc bởi câu hỏi và trả lời để xem chỉ những kết quả từ phòng nhân sự. Để xem chỉ các phản hồi đã hoàn thành từ phòng nhân sự, bạn cũng có thể lọc theo mức độ hoàn thành.

Tạo các luật Lọc

Để tạo một luật lọc:

  1. Chuyển tới phần Báo cáo của khảo sát.
  2. Trong phần menu phía bên trái, nhấp vào Lọc báo cáo.
  3. Chọn một loại bộ lọc (nêu trong bảng phía dưới).
  4. Chọn các tiêu chí mà bạn muốn tập trung vào. Tiêu chí được lọc sẽ bao gồm bất kỳ phản hồi phù hợp với các tiêu chí câu trả lời mà bạn đã chọn.
  5. Nhấn Áp dụng. Ở phía trên của trang, bạn sẽ nhìn thấy số lượng câu trả lời có trong bộ lọc của bạn so với tổng số phản hồi khảo sát bạn nhận được.

Loại lọc Mô tả
Câu hỏi & Trả lời Xem chỉ những người phản hồi đã trả lời một câu hỏi theo cách nào đó. Với câu hỏi đóng, lựa chọn các phương án trả lời mà bạn muốn đưa vào bộ lọc. Với câu hỏi mở, nhập các cụm từ, được ngăn cách bởi dấu phẩy (,)
Mức độ hoàn thành Chỉ hiển thị trạng thái phản hồi cụ thể: Hoàn thành, không hoàn thành.
Theo thời gian Xem các phản hồi thực hiện tại một thời điểm hoặc giữa một khoảng thời gian cụ thể.
Thông tin người phản hồi

Lọc theo thông tin người phản hồi: thời gian phản hồi, địa chỉ IP, địa chỉ email, họ tên.

Logic Lọc

Một luật Lọc đơn sử dụng logic OR (HOẶC)  trong các bộ lọc. Điều này có nghĩa là bất kỳ người trả lời phù hợp với ít nhất một trong các tiêu chí của bộ lọc được hiển thị. Ví dụ, nếu bạn đang lọc theo Câu hỏi & trả lời và chọn hai lựa chọn câu trả lời (A và B), bộ lọc sẽ bao gồm bất kỳ người phản hồi đã chọn trả lời tùy chọn A OR trả lời tùy chọn B.

Bạn có thể tạo ra một khung nhìn NOT (PHỦ ĐỊNH) bằng cách chọn tất cả các tùy chọn trong các bộ lọc ngoại trừ tùy chọn bạn muốn loại trừ.

Khi nhiều quy tắc Lọc được áp dụng cùng một lúc, chúng được kết hợp sử dụng logic AND (VÀ). Điều này có nghĩa rằng kết quả chỉ hiển thị khi đáp ứng cả hai quy tắc lọc (một phản hồi phải thỏa mãn các tiêu chí của tất cả các bộ lọc được bao gồm trong tập dữ liệu được lọc).

Để tạo ra các báo cáo phức tạp hơn bằng cách sử dụng những kết hợp OR hoặc NOT, chúng tôi đề nghị export kết quả của bạn như là một bảng tính. Chúng tôi có nhiều định dạng xuất bảng tính, bạn có thể sử dụng: XLS, CSV.

Sử dụng nhiều bộ lọc

Bạn có thể áp dụng nhiều quy tắc lọc cùng một lúc để thu hẹp tập hợp dữ liệu của bạn thêm nữa.

Khi nhiều quy tắc Lọc được áp dụng cùng một lúc, chúng được kết hợp sử dụng logic AND. Điều này có nghĩa rằng kết quả chỉ thỏa mãn cả hai quy tắc lọc mới được hiển thị (một phản hồi phải thỏa mãn các tiêu chí của tất cả các bộ lọc được bao gồm trong tập dữ liệu được lọc).

Với bất kỳ gói mất phí, bạn có thể lưu và áp dụng một số lượng không giới hạn của quy tắc Lọc tại một thời điểm.

Chia sẻ & Xuất kết quả được lọc

Bạn có thể chia sẻ hoặc export các kết quả của bạn với các bộ lọc được áp dụng để tạo ra các báo cáo cụ thể cho một tập hợp cụ thể dữ liệu của bạn.

Để chia sẻ hoặc export các kết quả khảo sát của bạn với luật Lọc được áp dụng của bạn:

  1. Hãy chắc chắn rằng các luật lọc của bạn đang hoạt động.
  2. Trong phần Các báo cáo đã lưu ở thanh bên trái, nhập tiêu đề cho báo cáo và nhấp vào nút Lưu mới
  3. Để chia sẻ báo cáo, nhấp chọn phần Chia sẻ báo cáo và nhấp vào nút Chia sẻ.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...