Tạo các khung nhìn

Một Khung nhìn là một bản chụp của dữ liệu của bạn được tạo thành bất kỳ các quy tắc Lọc hoặc Hiển thị mà bạn áp dụng cho các kết quả khảo sát. Với một gói mất phí, bạn có thể lưu các khung nhìn để có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các quan điểm khác nhau của dữ liệu bất cứ lúc nào, mà không cần phải liên tục tái tạo chúng.

Ví dụ, bạn đã tiến hành một cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng và bạn muốn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các dữ liệu cho mỗi vị trí cửa hàng riêng biệt. Bạn có thể tạo một bộ lọc bằng Câu hỏi & Trả lời cho một vị trí cửa hàng, và sau đó lưu khung nhìn đó. Tạo và lưu một khung nhìn cho mỗi vị trí, vì vậy bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa dữ liệu của từng vị trí bất cứ lúc nào.

Báo cáo (khung nhìn) hiện tại

Khi bạn tạo một luật Lọc, hoặc Ẩn/Hiện, luật được liệt kê trong phần Khung nhìn của menu bên trái. Tất cả các luật có hiệu lực được liệt kê và hiển thị ở phía bên phải của trang.

Báo cáo (khung nhìn) gốc

Khi không có luật được áp dụng cho các dữ liệu, báo cáo tổng quan đầy đủ được hiển thị trong kết quả tóm tắt ở phía bên phải của trang. Chúng tôi gọi đây là Khung nhìn gốc. Bạn có thể chuyển về Khung nhìn gốc bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào Báo cáo ở menu phía trên.

Các báo cáo (khung nhìn) đã lưu

Bạn có thể lưu các Báo cáo hiện tại bất cứ lúc nào để tạo một Báo cáo đã lưu để bạn có thể quay lại sau. Điều này sẽ cho phép bạn duy trì các bộ lọc đặc biệt, so sánh và phân đoạn có thể nhìn thấy dữ liệu mà không cần phải áp dụng lại tất cả những thuộc tính này vào lần sau.

Để lưu một báo cáo:

  1. Trong phần Lưu báo cáo ở menu bên trái, nhập tiêu đề cho báo cáo. Điều này sẽ giúp bạn nhớ các luật được đưa vào báo cáo cụ thể này.
  2. Nhấp vào Lưu báo cáo.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...