Thêm hàng và cột

Đối với những câu hỏi dạng danh sách hoặc dạng lưới (bảng), bạn muốn người thực hiện khảo sát trả lời nhiều tùy chọn trong một câu hỏi.

Những câu hỏi loại này được chia thành các hàng và các cột. Mỗi hàng ứng với một câu hỏi con và các cột (chỉ có trong câu hỏi dạng lưới) thuộc hàng là các tùy chọn cho câu hỏi con đó.

Thêm hàng và cột

Các bước thiết lập ẩn dữ liệu

1.      Thiết lập sửa câu hỏi (đối với câu hỏi dạng danh sách hoặc dạng lưới)

2.      Để thêm hàng, nhấp vào nút Thêm hàng. Để thêm cột, nhấp vào nút Thêm cột.

3.      Thiết lập các giá trị cho hàng và cột.

4.      Nhấp vào nút Lưu thiết lập

Thêm hàng và cột sẵn có cho:

  • câu hỏi văn bản dạng danh sách
  • câu hỏi văn bản dạng lưới
  • Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới
  • Câu hỏi thả xuống dạng danh sách
  • Câu hỏi thả xuống dạng lưới
  • Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới
  • Câu hỏi đánh giá dạng lưới
  • Câu hỏi phân loại dạng lưới

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...