Thiết lập danh sách mã truy cập

KsvPro hỗ trợ bạn tạo một danh sách các mã truy cập để chỉ những người thực hiện khảo sát nhập chính xác một trong số các mã truy cập bạn đã tạo mới có thể truy cập vào khảo sát.

Khác với  Thiết lập mật khẩu khảo sát, mọi người đều có thể truy cập vào khảo sát của bạn với một mã truy cập duy nhất. Điều này không khả thi nếu bạn muốn lưu vết người thực hiện khảo sát chẳng hạn như Ai đã trả lời khảo sát? từ đó bạn sẽ biết được những ai chưa thực hiện khảo sát và nhắc nhở họ truy cập và thực hiện khảo sát. Các thông tin liên quan về người thực hiện khảo sát bạn hoàn toàn kiểm soát được do bạn đã biết được mã truy cập của họ.

KsvPro hỗ trợ bạn 2 cách tạo danh sách truy cập: Tạo thủ côngTạo bằng tập tin Excel

Để tạo danh sách truy cập, thực hiện các bước sau: 

1. Tại trang chủ tài khoản người dùng, trong phần danh sách các khảo sát, nhấp vào biểu tượng của khảo sát bạn muốn thiết lập để mở trang thiết lập khảo sát.

Thiết lập khảo sát

2. Tại trang Thiết lập khảo sát, trong phần Thiết lập danh sách mã truy cập, tích chọn vào mục Chọn thiết lập

Thiết lập danh sách mã truy cập

Trong phần Cho phép truy cập nhiều lần từ một mã trong danh sách:

  • Chọn nếu bạn muốn 1 mã có thể được truy cập vào khảo sát nhiều lần
  • Chọn Không nếu bạn muốn 1 mã chỉ được phép truy cập duy nhất 1 lần

Nhấp vào nút Quản lý mã truy cập cho phép thực hiện khảo sát để import mã truy cập. Sau khi nhấp vào nút này, một cửa sổ Pop-up hiện ra. Trong phần Hành động chọn

  • Thêm tiếp vào danh sách: Danh sách mã mới sẽ được thêm vào cuối danh sách cũ (nếu có) 
  • Ghi đè các phần tử giống nhau: Danh sách mã mới sẽ được thêm vào cuối danh sách cũ nhưng sẽ ghi đè các mã cũ nếu trùng nhau
  • Ghi đè danh sách cũ: Các mã cũ sẽ được xóa hết và được thay thế bởi danh sách mã mới

Có 2 cách để tạo danh sách mã truy cập: Tạo thủ công hoặc Import từ file Excel

Để tạo mã truy cập thủ công, trong phần Nhập danh sách thủ công, nhập các mã truy cập vào ô nhập bên phải, các mã được ngăn cách bởi dấu phẩy (,) giống như hình bên dưới.

Nhập mã truy cập thủ công

Sau khi nhập xong mã truy cập, nhấp vào nút Thêm mã truy cập để lưu mã truy cập bạn vừa tạo. Nếu tạo thành công, danh sách các mã truy cập bạn vừa tạo sẽ được liệt kê ở bảng phía dưới

Lưu nhập mã truy cập thủ công

Để tạo danh sách mã truy cập bằng cách Import file Excel, trong phần Thêm danh sách bằng file Excel, nhấp chọn nút Browse... và chọn file Excel bạn muốn import (Lưu ý: file excel của bạn phải là 2007 trở lên, bạn có thể nhấp vào liên kết Tại đây bên dưới để tải file Excel mẫu). Sau đó, nhấp vào nút Thêm mã truy cập.

Tạo danh sách mã truy cập bằng file excel

3. Sau khi đã thiết lập xong danh sách mã truy cập, nhấp vào nút Đóng để đóng cửa sổ Pop-up. Tại trang Thiết lập khảo sát, nhấp chọn nút Lưu thay đổi để lưu lại toàn bộ quá trình thiết lập vừa qua.

lưu thay đổi thiết lập

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình thiết lập khảo sát của bạn chỉ được phép truy cập từ dang sách các mã bạn quy định. Những người thực hiện khảo sát của bạn phải sử dụng một trong các mã bạn đã tạo để truy cập vào khảo sát. Khảo sát của bạn giờ đây khi mở ra sẽ có một cửa sổ yêu cầu nhập mã truy cập giống hình dưới đây.

yêu cầu nhập mã truy cập

 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thiết lập mật khẩu cho khảo sát

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ...

Thiết lập thông báo phản hồi

Thiết lập thông báo phản hồi giúp bạn quản lý được tần suất cũng như số...

Thiết lập tùy chỉnh các thông báo

Thông tin về Thiết lập tùy chỉnh các thông báo đang được cập nhật

Skip logic trang

Skip logic trang cho phép bạn chuyển từ trang này đến các trang khác theo chiều...

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang của KsvPro cho phép bạn thiết kế khảo sát mà...