Thiết lập thông báo phản hồi

Thiết lập thông báo phản hồi giúp bạn quản lý được tần suất cũng như số lượng những người khảo sát đã thực hiện khảo sát của bạn.

Chức năng này cho phép bạn lập lịch thông báo theo một lịch trình xác định mà bạn thiết lập. Để thực hiện chức năng này, thực hiện các bước sau:

1. Tại trang Thiết lập khảo sát, trong mục Lập lịch thông báo phản hồi, nhấp vào danh sách thả xuống (dropdown list) để chọn ngưỡng bạn muốn nhận thông báo. Thông báo sẽ được gửi cho bạn vào địa chỉ email bạn đã đăng ký trong hệ thống.

Lập lịch thông báo phản hồi

Giải thích ý nghĩa:

  • Không thông báo: Hệ thống sẽ không thông báo khi có phản hồi
  • Sau khi hoàn thành: Hệ thống sẽ thông báo vào email của bạn khi có phản hồi hoàn thành
  • Sau 5 phản hồi: Hệ thống sẽ gửi thông báo vào email của bạn sau mỗi 5 phản hồi hoàn thành
  • Sau 10 phản hồi: Hệ thống sẽ gửi thông báo vào email của bạn sau mỗi 10 phản hồi hoàn thành
  • Sau 25 phản hồi: Hệ thống sẽ gửi thông báo vào email của bạn sau mỗi 25 phản hồi hoàn thành
  • Sau 50 phản hồi: Hệ thống sẽ gửi thông báo vào email của bạn sau mỗi 50 phản hồi hoàn thành
  • Sau 100 phản hồi: Hệ thống sẽ gửi thông báo vào email của bạn sau mỗi 100 phản hồi hoàn thành

2. Sau khi lựa chọn xong ngưỡng bạn muốn lập lịch thông báo, nhấp chọn nút Lưu thiết lập

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thiết lập mật khẩu cho khảo sát

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ...

Thiết lập tùy chỉnh các thông báo

Thông tin về Thiết lập tùy chỉnh các thông báo đang được cập nhật

Skip logic trang

Skip logic trang cho phép bạn chuyển từ trang này đến các trang khác theo chiều...

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang của KsvPro cho phép bạn thiết kế khảo sát mà...

Thiết lập danh sách mã truy cập

KsvPro hỗ trợ bạn tạo một danh sách các mã truy cập để chỉ những người...