Xuất các kết quả được lọc

Bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn với bất kỳ luật lọc được áp dụng. Bằng cách export khung nhìn hiện tại hoặc một khung nhìn đã lưu của dữ liệu, bạn có thể dễ dàng tạo ra các download tùy theo ý của bạn. Export là có sẵn trên bất kỳ gói trả tiền.

Tùy chọn để export dữ liệu với các luật được áp dụng là đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn:

  • Download chỉ những kết quả đáp ứng các tiêu chí đã cho (Sử dụng các luật lọc)
  • Tạo một báo cáo chỉ chứa các kết quả cho các câu hỏi chỉ định (Sử dụng luật Ẩn/Hiển thị)

Bạn có thể export dữ liệu với các luật được áp dụng bằng cách export Khung nhìn hiện tại hoặc export một Khung nhìn đã lưu.

Export khung nhìn hiện tại

Bạn có thể export dữ liệu với tất cả các luật trong Khung nhìn hiện tại được áp dụng. Để export Khung nhìn hiện tại:

  1. Nhấp vào nút Xuất tất cả ở góc phía trên tay phải.
  2. Chọn định dạng bạn muốn export (PDF hoặc docx) để export dữ liệu

Export Khung nhìn đã lưu

Bạn có thể download bất kỳ Khung nhìn đã lưu trực tiếp từ phần Các báo cáo đã lưu ở menu phía tay trái.

  1. Mở phần Các báo cáo đã lưu ở menu phía tay trái.
  2. Chọn báo cáo đã lưu mà bạn muốn export
  3. Nhấp vào nút Xem chi tiết
  4. Nhấp vào nút Xuất tất cả ở góc phía trên tay phải.
  5. Chọn định dạng bạn muốn export (PDF hoặc docx) để export dữ liệu

Hãy ghi nhớ rằng, bạn có thể áp dụng nhiều luật tại một thời điểm để tùy chỉnh xem dữ liệu. Chỉ một luật hiển thị có thể được áp dụng tại một thời điểm nhưng nhiều tiêu chí lọc có thể được áp dụng một lần. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...