Khảo sát nhân sự

Một số ví dụ khảo sát mẫu

Mẫu khảo sát hài lòng công việc

Nhân viên có thể đánh giá sự hài lòng của họ với công việc bằng cách sử dụng mẫu khảo sát này, trong đó bao gồm các câu hỏi về mức lương, người lãnh đạo, và căng thẳng trong công việc.

Mẫu khảo sát đánh giá hiệu quả nhóm hoặc phòng ban

Mẫu khảo sát này hỏi những nhân viên của họ đánh giá về tính chuyên nghiệp, xung đột quản lý, các kỹ năng giao tiếp,... của nhóm hoặc phòng ban.

Mẫu khảo sát đánh giá hiệu quả quản lý

Mẫu khảo sát này mời những nhân viên đánh giá khả năng về các kỹ năng sẵn sàng, hướng dẫn, ra quyết định của người quản lý họ. Khả năng liên kết công việc và chiến lược kinh doanh cũng như khả năng cung cấp thông tin phản hồi mang tính xây dựng.

Đăng ký dùng thử

Dùng thử KsvPro để cảm nhận sự khác biệt

Video giới thiệu

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm