Các mẫu khảo sát miễn phí và có thể in được. Khảo sát đề cập đến một phương pháp để thu thập thông tin về định tính hoặc định lượng để quan sát, ghi chép và kiểm tra một phạm vi, lĩnh vực cụ thể. Chúng tôi cung cấp hơn 30 mẫu liên quan đến cuộc điều tra khác nhau trên trang này, như các mẫu câu hỏi, khảo sát sự hài lòng của khách hàng và khảo sát sự hài lòng của nhân viên.