Khảo sát phản hồi tình nguyện viên

Trang 1

1. Vui lòng viết tên nhãn hiệu đầu tiên bạn nghĩ tới khi chúng tôi nói về [Tên công ty].
2. Vui lòng xem những logo và đánh dấu tất cả những nhãn hiệu của [Tên công ty] từ danh sách dưới đây mà bạn đã từng thấy/nghe/đọc được từ chúng.