Khảo sát đánh giá hiệu quả người quản lý

Trang 1

1. Hiện nay, loại bảo hiểm nào sau đây bạn có? (Chọn một hoặc nhiều)
2. Loại bảo hiểm nào quan trọng nhất đối với bạn?
3. Tháng trước, bạn đã tiêu tốn bao nhiêu tiền (VNĐ) cho bảo hiểm xe hơi?
4. Bạn sử dụng những nguồn thông tin nào khi lựa chọn một đại lý bảo hiểm?
5. Nguồn thông tin nào bạn đã tìm và cảm thấy hữu ích nhất khi chọn một đại lý bảo hiểm?
6. Bạn hài lòng, không hài lòng, hoặc không cả hai với đại lý bảo hiểm xe hơi của bạn?
7. Khả năng bạn sẽ sử dụng kinh doanh của chúng tôi trong tương lai như thế nào?
8. Khả năng bạn sẽ giới thiệu đại lý bảo hiểm xe hơi của bạn tới bạn bè hoặc đồng nghiệp như thế nào?