feedback KsvPro

Trang 1

1. Tính hiệu quả đối với dạy chuyên ngành chính của bạn tại trường đại học này như thế nào?
2. Tính hiệu quả đối với dạy ngoài chuyên ngành chính của bạn tại trường đại học này như thế nào?
3. Các lớp học tại trường đại học này đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên như thế nào?
4. Đăng ký khóa học tại trường đại học này có đơn giản không?
5. Bạn cảm thấy ký túc xá có an toàn không?
6. Các nhân viên tại trung tâm y tế trong ký túc xá hữu ích với bạn như thế nào?
7. Các dịch vụ được cung cấp bởi trung tâm việc làm trong ký túc xá hữu ích với bạn như thế nào?
8. Bạn nhận các nguồn tài nguyên bạn cần từ hệ thống thư viện đại học có dễ dàng không?
9. Một cách tổng quát, bạn có hài lòng với quãng thời gian trải nghiệm tại đại học này, không hài lòng hoặc không cả hai?