Tét

Trang 1

0%
1. Tính tích cực trong việc tương tác với các thành viên trong nhà trường của bạn như thế nào?
2. Tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo của hiệu trưởng của bạn như thế nào?
3. Bạn cảm thấy hiệu trưởng của bạn đánh giá cao công việc của bạn như thế nào?
4. Bạn cảm thấy tài năng của bạn có được nhà trường sử dụng một cách hiệu quả không?
5. Thủ tục hành chính tại trường đại học này có hợp lý không?
6. Bạn hài lòng với người quản lý cao nhất (Hiệu trưởng), không hài lòng hoặc không cả hai?
7. Yêu cầu giảng dạy của bạn tại trường có dễ quản lý không?
8. Việc lấy các nguồn tài nguyên bạn cần phục vụ công tác giảng dạy tại trường có đơn giản không?
9. Lương của bạn tại trường đại học này có hợp lý không?
10. Một cách tổng quát, bạn hài lòng với trường đại học này cũng như vị trí công việc, không hài lòng hoặc cả hai?