Tét 1

Trang 1

1. Tháng, năm nào bạn mong đợi để tốt nghiệp?
2. Chuyên ngành chính của bạn là gì?
3. Tính hiệu quả của quá trình giảng dạy trong chuyên ngành chính của bạn tại trường đại học như thế nào?
4. Tính hiệu quả của quá trình giảng dạy ngoài chuyên ngành chính của bạn tại trường đại học như thế nào?
5. Bạn sẽ được làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp?
6. Bạn sẽ tiếp tục học cao học hoặc nghiên cứu sinh ngay sau khi tốt nghiệp?
7. Trung tâm việc làm tại ký túc xá hữu ích cho bạn trong việc lên kế hoạch trước khi tốt nghiệp như thế nào?
8. Đồ ăn được phục vụ tại trường đại học này đảm bảo sức khỏe như thế nào?
9. Bạn có muốn giới thiệu trường đại học này cho những người khác?
10. Một cách tổng quát, bạn hài lòng với những kiến thức thu được tại trường đại học này, không hài lòng hoặc cả hai?
11. Những kiến thức thu được yêu thích nhất của bạn tại trường đại học này là gì?
12. Những kiến thức thu được cuối cùng của bạn tại trường đại học này là gì?
13. Kiến thức thu được của sinh viên tại trường đại học này nên được cải thiện như thế nào?