gfgfjfgjfgj

Trang 1

0%

Cuộc khảo sát này giúp chúng tôi hiểu các khía cạnh khác nhau của các mối quan hệ cha mẹ/nhà  trường. Câu trả lời của bạn sẽ được sử dụng để tổng hợp và chúng tôi sẽ không đánh giá phản hồi riêng rẽ. Như vậy, xin vui lòng được trung thực nhất có thể - không có câu trả lời đúng hay sai.

Bởi vì trẻ em khác nhau thường có những kiến thức khác nhau trong cùng một trường, vui lòng hoàn thành khảo sát này một lần cho mỗi đứa trẻ.

1. Vui lòng nhập họ và tên con của bạn, người đang tham gia học tập tại trường.