gfgfjfgjfgj

Trang 1

1. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau theo tiêu chí chất lượng giảng viên như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
2. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau theo mô hình dạy học như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
3. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau theo chất lượng chương trình dạy học như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
4. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau theo tỷ lệ giáo viên - sinh viên như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
5. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau dựa trên các tiện ích được cung cấp tại ký túc xá như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
6. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau dựa trên chất lượng cơ sở hạ tầng như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
7. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau dựa trên chất lượng của các hoạt động ngoại khóa như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
8. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau dựa trên chất lượng của các vị trí trong ký túc xá như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
9. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau dựa trên những giới thiệu tới những người khác như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D
10. Vui lòng cho chúng tôi biết, bạn xếp loại những trường sau dựa trên danh tiếng/nhận thức chung như thế nào?
 
Rất bình thường
Bình thường
Tốt
Rất tốt
Tuyệt vời
Trường A
Trường B
Trường C
Trường D