Test Khảo Sát

Trang 1

1. Bạn sẽ tham gia sự kiện này?
2. Nếu bạn không tham gia sự kiện này, vui lòng mô tả tại sao?
3. Bạn đã nghe về sự kiện này như thế nào?
4. Quá trình đăng ký cho sự kiện này có đơn giản không?
5. Bạn có bất cứ vấn đề gì về ăn kiêng không?
6. Ai sẽ thanh toán cho bạn để tham gia sự kiện này?
7. Những chủ đề bạn yêu thích nhất để tìm hiểu hoặc thảo luận trong sự kiện này là gì?
8. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn thảo luận trong sự kiện này không?
9. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn được giải quyết bởi các diễn giả trong sự kiện này không?
10. Bạn muốn nhận thêm thông tin gì từ sự kiện này theo hình thức nào?