Khảo sát website Tiin.vn

Trang 1

1. Sau khóa đào tạo tại sự kiện này, kỹ năng của bạn được cải thiện như thế nào?
2. Sự kiện này tốt hơn so với những gì bạn mong đợi, tệ hơn những gì bạn mong đợi, hoặc bạn mong đợi điều gì khác?
3. Thông tin trình bày trong sự kiện này hữu ích với bạn như thế nào?
4. Bao nhiêu huấn luyện tại sự kiện được thực hành?
5. Thông tin trình bày tại sự kiện này được phân bố như thế nào?
6. Bạn có cảm thấy thoải mái khi đưa ra các câu hỏi tại sự kiện này?
7. Bạn đã bắt gặp các chủ đề tại sự kiện này bao giờ chưa?
8. Người diễn giả cho phép quá nhiều thời gian để thảo luận, quá ít thời gian hoặc thời gian vừa đủ?
9. Kỹ năng về chủ đề của người diễn giả như thế nào?
10. Kinh nghiệm về chủ đề của người diễn giả như thế nào?
11. Sự chuẩn bị của người diễn giả như thế nào?
12. Mức độ thân thiện của người diễn giả như thế nào?
13. Sự kiện này có được cấu trúc hợp lý không?
14. Một cách tổng quát, bạn hài lòng với sự kiện này, không hài lòng với sự kiện này hoặc không cả hai?
15. Bạn có thêm ý kiến hoặc câu hỏi gì không?