Khảo sát đánh giá sản phẩm nước giải khát có ga

Trang 1

1. Họ và tên của bạn là gì?
2. Địa chỉ của bạn?
3. Nhập số điện thoại liên hệ của bạn?
4. Bạn sẽ tham gia sự kiện này?