Khảo sát khách hàng sử dụng smart phone khu vực phía Bắc

Trang 1

1. Bạn thích điều gì nhất từ sản phẩm mới của chúng tôi?
2. Những thay đổi gì là cải tiến nhất trong sản phẩm mới của chúng tôi?
3. Bạn thích nhất điều gì từ các sản phẩm cùng loại của các công ty khác?
4. Điều gì làm bạn muốn sử dụng sản phẩm mới của chúng tôi?
5. Nếu sản phẩm mới của chúng tôi sẵn có hôm nay, bạn sẽ muốn giới thiệu nó với những người khác?
6. Nếu bạn không muốn sử dụng sản phẩm mới của chúng tôi, lý do là gì?
7. Khi chọn loại sản phẩm này của công ty, giá của sản phẩm quan trọng đối với bạn như thế nào?
8. Một cách tổng quát, bạn có hài lòng với những trải nghiệm trong quá trình sử dụng sản phẩm mới của chúng tôi, không hài lòng hoặc không cả hai?
9. Nếu sản phẩm mới của công ty chúng tôi sẵn có hôm nay, bạn sẽ muốn sử dụng sản phẩm mới của công ty chúng tôi thay vì các sản phẩm cạnh tranh từ các công ty khác?
10. Bạn thích điều gì nhất từ dịch vụ mới của chúng tôi?
11. Những thay đổi gì mang tính cải tiến nhất trong sản phẩm mới của công ty chúng tôi?
12. Điều gì làm bạn thích nhất từ các dịch vụ cạnh tranh sẵn có hiện nay của các công ty khác?
13. Nếu công ty mới của chúng tôi sẵn có hôm nay, bạn có muốn giới thiệu cho những người khác không?
14. Điều gì làm bạn thích sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi hơn?
15. Mức độ tiện lợi khi chọn loại dịch vụ này quan trọng với bạn như thế nào?
16. Nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi, lý do là gì?
17. Một cách tổng quát, bạn có hài lòng với những trải nghiệm trong quá trình sử dụng sản phẩm mới của chúng tôi, không hài lòng hoặc không cả hai? Copy
18. Một cách tổng quát, bạn có hài lòng với những trải nghiệm trong quá trình sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi, không hài lòng hoặc không cả hai?
19. Nếu dịch vụ mới của công ty chúng tôi sẵn có hôm nay, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ mới của công ty chúng tôi thay vì các dịch vụ cạnh tranh từ các công ty khác?