Thức

Trang 1

1. Hiện tại, bạn có một chiếc điện thoại di động hay không?
2. Hiện tại, bạn có một tài khoản từ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hay không?
3. Bạn sử dụng loại dịch vụ di động nào dưới đây? (Chọn một hoặc nhiều)
4. Hiện tại, bạn đang sử dụng mấy chiếc điện thoại di động?
5. Một tuần điển hình, bạn thường sử dụng điện thoại di động cho công việc, cho lý do cá nhân, hay cho cả hai mục đích đó?
6. Một tuần điển hình, khoảng thời gian (Tổng) bạn sử dụng điện thoại di động là bao nhiêu?
Giờ
Phút
7. Một tháng điển hình, Số tiền (VNĐ) bạn sử dụng cho các dịch vụ (mạng 3G, nhạc chờ,...) là bao nhiêu?
8. Những loại hoạt động nào dưới đây mà bạn thường hoạt động khi sử dụng điện thoại di động? (Chọn một hoặc nhiều)
9. Một tuần điển hình, bạn thường thực hiện những hoạt động nào nhất trên điện thoại di động?
10. Nếu bạn chỉ được sử dụng điện thoại cho một trong các hoạt động sau, bạn sẽ chọn loại hoạt động nào?