khảo sát

Trang 1

1. Một tháng điển hình, bạn sử dụng bao nhiêu tiền (VNĐ) cho bảo hiểm xe hơi?
2. Tháng trước, bạn sử dụng bao nhiêu tiền (VNĐ) cho bảo hiểm xe hơi?
3. Tỷ lệ phần trăm ngân sách hàng năm của bạn đã chi phí cho bảo hiểm xe hơi là bao nhiêu?