Khảo sát Iphone

Trang 1

1. Đâu là điểm đến yêu thích của bạn?
2. Bạn thường sử dụng các công ty du lịch khi có kế hoạch cho kỳ nghỉ?
3. Khi chọn điểm đến cho một kỳ nghỉ, chi phí quan trọng đối với bạn như thế nào?
4. Khi chọn điểm đến cho một kỳ nghỉ, mức độ an toàn quan trọng đối với bạn như thế nào?
5. Khi chọn điểm đến cho một kỳ nghỉ, khoảng cách quan trọng đối với bạn như thế nào?
6. Khi chọn điểm đến cho một kỳ nghỉ, lựa chọn các khách sạn quan trọng đối với bạn như thế nào?
7. Khi chọn điểm đến cho một kỳ nghỉ, việc lựa chọn các hoạt động quan trọng đối với bạn như thế nào?
8. Bạn có muốn thực hiện một kỳ nghỉ ngoài đất nước Việt Nam trong 12 tháng tới không?
9. Bạn có hộ chiếu không?
10. Nếu bạn có hộ chiếu, nó là từ Việt Nam hay từ đất nước khác?