Khảo sát tình trạng sức khỏe cá nhân

Trang 1

1. Kỹ năng làm việc của các thành viên trong nhóm bạn như thế nào?
2. Mức độ chuyên nghiệp của các thành viên trong nhóm bạn như thế nào?
3. Tính trung thực của các thành viên trong nhóm bạn như thế nào?
4. Các thành viên trong nhóm bạn chia sẻ tránh nhiệm trong các công việc như thế nào?
5. Người trưởng nhóm làm việc với khách hàng như thế nào?
6. Tính hiệu quả khi thực hiện các cuộc họp nhóm như thế nào?
7. Các thành viên trong nhóm bạn trao đổi công việc với nhau như thế nào?
8. Trưởng nhóm của bạn có làm việc chăm chỉ không?
9. Trưởng nhóm của bạn xử lý những lời chỉ trích như thế nào?
10. Các trách nhiệm được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm bạn có công bằng không?
11. Các thành viên trong nhóm đối xử với nhau có lịch sự không?
12. Nhóm của bạn điều chỉnh để thay đổi sang các công việc ưu tiên có nhanh không?
13. Nhóm của bạn thực hiện các quyết định có nhanh không?
14. Bạn nói rằng nhóm của bạn có quá nhiều cuộc họp, quá ít hoặc vừa phải?
15. Nhóm của bạn nhiều thành viên hơn mức cần thiết, ít hơn cần thiết hay như hiện tại là vừa đủ?
16. Bạn sẽ muốn giới thiệu công ty này như một nơi làm việc lý tưởng cho bạn bè hoặc đồng nghiệp như thế nào?