Khảo Sát Việt

Trang 1

1. Bạn cảm thấy thoải mái khi bày tỏ quan điểm của bạn với người quản lý bạn như thế nào?
2. Bạn muốn được tương tác với người quản lý nhiều hơn, ít hơn hay giống như số lần tương tác hiện nay giữa bạn và anh/cô ấy?
3. Người quản lý mô tả kế hoạch kinh doanh của công ty có rõ ràng không?
4. Khi quyết định hoặc thay đổi mục tiêu, người quản lý có thường xuyên giải thích cho bạn lý do tại sao điều này xảy ra không?
5. Những mong đợi của người quản lý có thực tế không?
6. Người quản lý quan hệ với cộng đồng có hiệu quả không?
7. Người quản lý của bạn sử dụng quá nhiều tiền cho các mục tiêu ngắn hạn, quá ít, hay hợp lý?
8. Người quản lý của bạn sử dụng các tài nguyên của công ty có hiệu quả không?
9. Người quản lý của bạn thực thi các vấn đề của nhân viên như thế nào?
10. Những ưu tiên của người quản lý phù hợp với mục tiêu của công ty như thế nào?
11. Người quản lý cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả tổng thể của anh/cô ta?