ac

Trang 1

1. Bạn và sứ mệnh của tổ chức chúng tôi giống nhau như thế nào?
2. Bạn cảm thấy những đóng góp của bạn có ảnh hưởng như thế nào?
3. Quá trình quyên góp cho tổ chức chúng tôi là đơn giản hay khó khăn?
4. Tổ chức của chúng tôi đã giải thích về quên góp của bạn sẽ được sử dụng vào những mục đích gì như thế nào?
5. Vui lòng cho chúng tôi biết, tại sao bạn chọn tặng cho tổ chức của chúng tôi?
6. Tổ chức của chúng tôi ghi nhận những đóng góp của nhà tài trợ như thế nào?
7. Bạn có muốn tiếp tục quên góp cho tổ chức của chúng tôi không?
8. Bạn có muốn giới thiệu tổ chức của chúng tôi với bạn bè và đồng nghiệp không?
9. Bạn có thường xuyên theo dõi tổ chức của chúng tôi về việc gây quỹ không?
10. Bạn muốn nghe về các hoạt động gây quỹ của tổ chức chúng tôi như thế nào? (Chọn một hoặc nhiều)