dh

Trang 1

1. Bạn sẽ muốn giới thiệu tổ chức của chúng tôi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp như là một cách tốt để đóng góp?
2. Bạn có thường xuyên tham dự các buổi gây quỹ của chúng tôi?
3. Bạn biết về gây quỹ của chúng tôi từ kênh nào? (Chọn một hoặc nhiều)
4. Phần này được thiết kế để đánh giá chất lượng của các lần gây quỹ. Vui lòng lực chọn mức độ đồng tình của bạn về các phát biểu sau đây về tổ chức của chúng tôi:
 
Rất không hài lòng
Không hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất hài lòng
Mục đích của buổi quyên góp được đưa ra rõ ràng
Giải thích rõ ràng buổi gây quỹ, các lợi nhuận và các khoản đóng góp sẽ được sử dụng như thế nào
Buổi quyên góp là thú vị
Đóng góp của tôi đang được đưa vào sử dụng tốt từ tổ chức này
5. Bây giờ chúng tôi muốn đo mức độ hiệu quả của nhân viên gây quỹ của chúng tôi. Trên thang điểm từ 1-10, 1 là rất nghèo nàn và 10 là hoàn hảo, xin vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các nhân viên tổ chức chúng tôi đạt được trong từng lĩnh vực dịch vụ:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Có ích
Thân thiện
Có kiến thức
Linh hoạt
Toàn bộ các dịch vụ
6. Bạn có muốn tham gia các buổi quyên góp năm sau không?
7. Bạn tìm thấy giá tham dự buổi gây quỹ như thế nào?

8. Bạn đặc biệt thích điều gì từ buổi gây quỹ này?
9. Điều gì về buổi gây quỹ mà theo bạn có thể được cải thiện trong tương lai?
10. Xét tất cả các yếu tố, xin vui lòng chọn câu trả lời dưới đây để mô tả đúng nhất mức độ hài lòng tổng thể của bạn với tổ chức của chúng tôi: