Khảo sát thị trường

Trang 1

1. Bạn biết về tổ chức của chúng tôi thông qua kênh nào?
2. Bạn đã thực hiện đóng góp cho tổ chức của chúng tôi?
3. Bạn có muốn nói với bạn bè/các mối quan hệ khác về tổ chức của chúng tôi không?