khảo sát 1

Trang 1

1. Bạn biết về sự kiện của chúng tôi từ nguồn thông tin nào? (Chọn một hoặc nhiều)
2. Bạn có kế hoạch tham gia sự kiện này không?
3. Vui lòng mô tả lý do bạn muốn tham dự sự kiện [XYZ]?