Domain

Trang 1

1. Đầu tiên, chúng tôi muốn biết về kỹ năng lãnh đạo của người quản lý bạn. Hãy chọn mức độ hạnh phúc của bạn với hiệu năng của người quản lý bạn trong mỗi thể loại:
 
Rất không hạnh phúc
Không hạnh phúc
Bình thường
Hạnh phúc
Rất hạnh phúc
Sự chỉ đạo
Sẵn sàng
Thiết lập những kỳ vọng thực tế
Hướng tiếp cận
Đáng tin cậy
Đón nhận những đề xuất của nhân viên
2. Tập các câu hỏi này được thiết kế để đo lường chất lượng kỹ năng quản lý của người lãnh đạo bạn. Trên thang điểm từ 1-10, 1 là rất nghèo nàn và 10 là hoàn hảo, xin vui lòng đánh giá người quản lý bạn theo các mục dưới đây:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thời gian phản hồi
Phản hồi hữu ích
Huấn luyện hiệu quả
Xử lý phù hợp và công bằng với tất cả nhân viên
3. Tính hiệu quả của người quản lý bạn như thế nào?
 
Không phải luôn hiệu quả
Ít hiệu quả
Khá hiệu quả
Rất hiệu quả
Cực kỳ hiệu quả
Xử lý các lỗi của nhân viên
Sử dụng các nguồn tài nguyên của công ty
Thời gian quản lý
Khen thưởng công việc tốt
Ra quyết định
4. Theo bạn, người quản lý của bạn có thể làm gì để nâng cao hiệu năng của anh/cô ta?
5. Những gì giúp bạn tin rằng người quản lý của bạn là hoàn hảo?
6. Xét tất cả các yếu tố trên, vui lòng chọn câu trả lời dưới đây mô tả đúng nhất độ hài lòng tổng thể của bạn với người quản lý:
7. Cuối cùng, chúng tôi muốn biết nếu bạn có bất kỳ ý kiến về người quản lý của bạn mà bạn nghĩ rằng công ty [XYZ] cần phải nhận thức: