KsvPro (ASI.,JSC)

CÁC QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH PHẦN THƯỞNG

Ngày 01 tháng 9 năm 2015

VUI LÒNG ĐỌC TÀI LIỆU NÀY CẨN THẬN! NÓ CHỨA CÁC THÔNG TIN RẤT QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC GIỚI HẠN ÁP DỤNG CHO BẠN NẾU BẠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH NÀY.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH PHẦN THƯỞNG NÀY ("NHỮNG QUY ĐỊNH") CHI PHỐI BẠN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC PHẦN THƯỞNG ("CHƯƠNG TRÌNH") VÀ BẰNG CÁCH NHẤP VÀO "TÔI ĐỒNG Ý", BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CỦA TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN RÕ RÀNG Ở ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH, KHÔNG ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH.

1. Điều kiện:

Chương trình không có hiệu lực cho các đối tượng bị cấm. Các tập đoàn, các công ty trách nhiệm hữu hạn, các công ty cổ phần hoặc các cá nhân hoặc các tổ chức của bất kỳ loại hình khác không đủ điều kiện để tham gia chương trình. Các nhân viên của ASI.,SJC hoặc người đại diện, tiếp thị, công ty con, công ty quảng cáo, khách hàng, đối tác kinh doanh, các nhà phân phối và cung cấp của ASI.,SJC tham gia chương trình.

2. Bảo mật.

Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi về những chi phối của chương trình để hiểu thực tiễn của chúng tôi kết hợp với việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, các quy tắc phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của KsvPro TakeSurvey. Bạn cũng nên xem xét lại Các điều khoản và điều kiện KsvPro TakeSurvey.

3. Tài khoản KsvPro TakeSurvey của bạn.

Để đăng ký thành viên trong Chương trình và thiết lập tài khoản Ksvpro TakeSurvey của bạn ("Tài khoản KsvPro TakeSurvey" hoặc "Tài khoản"), bạn phải đăng ký tại website hoặc thông qua ứng dụng di động của chúng tôi chẳng hạn như KsvPro (bao gồm nhưng không giới hạn) bất kỳ một nền tảng hiện nay tồn tại hoặc sau đó được tạo ra (gọi chung là "Site"). Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình (bao gồm nhưng không giới hạn) cung cấp một tên người dùng, ngày sinh, địa chỉ email và mật khẩu. Giới hạn một (1) Tài khoản Ksvpro TakeSurvey mỗi người / địa chỉ e-mail. Chỉ các cá nhân có tên chủ tài khoản chính sẽ tích luỹ điểm thưởng và sẽ có quyền truy cập vào tài khoản Ksvpro TakeSurvey. Điểm thưởng không được kết hợp từ những tài khoản KsvPro TakeSurvey khác với bất kỳ mục đích nào. Mỗi người tham gia cũng cần có trách nhiệm để xác nhận rằng điểm thưởng của mình được ghi đúng. Nhà tài trợ có quyền làm mất hiệu lực điểm thưởng từ một tài khoản nếu nó xác định rằng điểm thưởng không đúng lũy đúng ​​vào tài khoản đó hoặc thu được do gian lận vi phạm điều kiện của KsvPro, bạn đang bị ràng buộc và cũng nên xem xét lại. Điểm thưởng không cấu thành tài sản, không cho phép một người tham gia một quyền hoặc lợi ích, và không có giá trị tiền mặt. Như vậy, điểm thưởng không quy đổi thành tiền mặt, chuyển đổi hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ lý do nào.

4. Các điểm thưởng.

Theo thời gian, thành viên chương trình có thể tham gia vào các cuộc khảo sát có sẵn tại trang web. Mỗi Khảo sát có thiết lập riêng của nó về các yêu cầu đủ điều kiện và tiêu chuẩn. Những người tham gia phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu hợp lệ này trước khi đăng ký tham gia một khảo sát. Cuộc khảo sát phải được hoàn thành trong đức tin tốt và hết khả năng của các thành viên Chương trình. Thành viên chương trình đã hoàn tất thành công một khảo sát phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện của các khảo sát có liên quan (một "Khảo sát đã hoàn thành") sẽ nhận được điểm Thưởng dựa trên các giá trị thưởng được gán cho mỗi khảo sát được xác định trên các trang web hoặc trong thư mời cung cấp liên quan với các khảo sát. Phần thưởng không phải tiền mặt và bạn không được hưởng bất kỳ bồi thường cho sự tham gia của bạn trong một khảo sát hoặc bất kỳ thời điểm nào bạn chi tiêu vào các trang web. Sự tham gia của bạn trong chương trình chỉ cho phép bạn có cơ hội để kiếm được Điểm Thưởng. Một thành viên Chương trình chỉ có thể hoàn tất một khảo sát một lần.

Một bản tóm tắt của điểm thưởng tài khoản Ksvpro TakeSurvey của một thành viên có thể được xem tại trang web trong mục PHẦN THƯỞNG. Nhà tài trợ sẽ cố gắng để thanh toán và chuyển phần thưởng cho các thành viên một cách kịp thời, mặc dù có thể có sự chậm trễ giao Thưởng theo thời gian do những tình huống ngoài tầm kiểm soát của Nhà tài trợ. Bất kỳ yêu cầu phần thưởng không ghi thông tin chính xác phải được nhận lại bởi nhà tài trợ trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi yêu cầu phần thưởng.

Tài khoản Ksvpro TakeSurvey không hoạt động trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng sẽ được coi là một tài khoản "không hoạt động" và bất kỳ Điểm Thưởng được tích lũy trong tài khoản sẽ bị tịch thu mà không bồi thường và sẽ không còn hiệu lực hoặc sử dụng được. "Hoạt động" trên tài khoản Ksvpro TakeSurvey bao gồm: đăng nhập vào tài khoản và hoàn tất một khảo sát hoặc cố gắng để hoàn thành một khảo sát hoặc đăng nhập vào tài khoản và quy đổi phần thưởng hoặc nhấp vào một liên kết khảo sát tại một lời mời gửi đến các tài khoản. Tất cả điểm thưởng sẽ ngay lập tức hết hiệu lực nếu hủy đăng ký thành viên Chương trình từ Chương trình cho bất kỳ lý do nào. Điểm thưởng hết hạn vì lý do nào đó sẽ bị tịch thu mà không bồi thường và sẽ không còn hiệu lực hoặc sử dụng được.

5. Các điều khoản áp dụng đối với điểm thưởng.

Nhà tài trợ sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi in ấn, sản xuất hoặc các lỗi khác trong bản tóm tắt phần thưởng hiển thị hoặc phân phối bởi nhà tài trợ hoặc đại lý của nhà tài trợ, đối với bất kỳ sự chậm trễ hay nhầm lẫn trong việc chuyển phần thưởng cho tài khoản KsvPro TakeSurvey hoặc cho bất cứ nhầm lẫn trong việc cung cấp các tóm tắt điểm thưởng Tài Khoản như được nêu trong tài liệu này.

Nhà tài trợ có quyền làm mất hiệu lực điểm thưởng từ tài khoản Ksvpro TakeSurvey của thành viên với thông báo nếu xác định các điểm thưởng được tính vào không đúng hoặc thu được do gian lận (như đã định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện của nhà tài trợ) hoặc vi phạm các quy tắc này. Nhà tài trợ có quyền trì hoãn việc xử lý hoặc quy đổi phần thưởng mà không cần thông báo, để bảo đảm tuân thủ các quy tắc được nêu trong tài liệu này.

Các thành viên (bằng cách tham gia vào Chương trình) chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. Thành viên đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra về tài khoản hoặc mật khẩu của thành viên này. Nếu không giới hạn bất kỳ chế tài nào khác, nhà tài trợ có thể đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản KsvPro TakeSurvey nếu nếu nhà tài trợ nghi rằng bất kỳ thành viên hoặc người khác đã tham gia vào các hoạt động gian lận trong việc kết nối với chương trình này.

6. Các thay đổi cơ cấu điểm thưởng.

Cơ cấu điểm thưởng có thể được sửa đổi hoặc giới hạn tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào quyền quyết định của nhà tài trợ (bao gồm nhưng không giới hạn) quyền được thiết lập bổ sung phương thức tích lũy điểm thưởng, quyền sửa đổi và xóa bất kỳ hoặc tất cả các phương thức tích lũy điểm thưởng đã thừa nhận tại thời điểm hiện tại, quyền thay đổi những phần thưởng có sẵn cũng như giá trị và chủng loại của chúng và các điều khoản quy đổi phần thưởng.

7. Quy đổi điểm thưởng

Tùy thuộc vào quyền của nhà tài trợ để thêm, xóa, hoặc thay đổi cấu trúc thưởng và các tùy chọn quy đổi được thể hiện đầy đủ hơn trong phần 6, điểm thưởng có thể được quy đổi bằng cách lựa chọn các phần quà được xác định bởi nhà tài trợ theo thời gian trên trang web. Điểm thưởng không thể được quy đổi cho đến khi thành viên đã tích lũy số lượng tối thiểu của điểm thưởng như đã quy định bởi nhà tài trợ trên trang web và chỉ có thể được quy đổi với số lượng được xác định bởi Nhà tài trợ theo thời gian. Một số điểm thưởng sẽ được trừ từ tài khoản của thành viên tại thời điểm thành viên yêu cầu. Mỗi thành viên quy đổi hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng địa chỉ liên hệ hoặc địa chỉ email của mình là chính xác trong hồ sơ chương trình trước khi quy dổi. Mỗi thành viên có thể quy đổi phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả phí vận chuyển và xử lý các chi phí cho bất kỳ phần thưởng được lựa chọn (như giá phần thưởng tại thời điểm quy đổi). Nghĩa vụ của nhà tài trợ liên quan đến giao các phần quà chuyển đổi được thỏa mãn khi vận chuyển các mặt hàng quy đổi đã chọn vào địa chỉ bưu điện hoặc email cho các thành viên có trong hồ sơ Chương trình kể từ ngày quy đổi. Các loại vận chuyển sẽ được toàn quyền quyết định của nhà tài trợ và phụ thuộc vào phần thưởng được lựa chọn tại thời điểm quy đổi. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với các mặt hàng được quy đổi bị mất hoặc bị đánh cắp. Các thành viên phải cho phép hai đến bốn tuần cho lô hàng hoặc giao hàng. Tiền sẽ không được trao đổi cho phần thưởng đối với bất kỳ thành viên nào. Khi điểm thưởng đã được quy đổi, chúng không còn hợp lệ cho bất kỳ sự quy đổi tiếp theo và chúng có thể không được hoàn trả lại vì bất kỳ lý do nào. Không mở rộng, hoàn lại tiền bằng tiền mặt hoặc trao đổi khác đối với các điểm thưởng đã hết hạn, ngoại trừ trong các quyết định riêng của Nhà tài trợ.

Sự sẵn có của bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ được cung cấp trong chương trình có thể thay đổi mà không thông báo bất cứ lúc nào và phải sẵn có trong các quyết định riêng của Nhà tài trợ.

Các mặt hàng hoặc dịch vụ được cung cấp trong chương trình phần thưởng có thể có sẵn chỉ với số lượng hạn chế và sẽ được phân phối trên cơ sở yêu cầu trước, phục vụ trước. Thành viên nên thường xuyên tham khảo các trang web để cập nhật tin có giá của các mặt hàng quy đổi.

Bạn sẽ phải trả một khoản phí giao dịch khi bạn chọn ngân lượng, bảo kim khi điểm thưởng được quy đổi. Phí quản lý nhỏ này có thể thay đổi tùy theo quyết định của nhà tài trợ, sẽ được trừ vào giá trị của điểm thưởng trước khi bạn nhận được tiền của bạn.

8. Redeeming Rewards for Sweepstakes Entries.

Sponsor may offer sweepstakes ("Sweepstakes"). In addition, Sponsor may offer instant win games ("Instant Win Games") in which Rewards will be deducted from your account based on the nature and frequency of your entries. Each Sweepstakes or Instant Win Game will have a free, alternative means of entry. See the official, applicable rules or game for full details. If Sponsor elects to conduct a Sweepstakes or Instant Win Game, notice will be provided on the applicable Site, via email or through some other reasonable means at the discretion of Sponsor. To participate, follow the instructions on the applicable Site. All Sweepstakes or Instant Win Games are subject to the official rules of each of the respective game or sweepstakes, located on the item detail page accessible via the applicable Site. The foregoing shall in no way obligate Sponsor to provide any number of Sweepstakes or Instant Win Games or any prizes related thereto, which shall be offered (or not) in Sponsor's sole discretion.

9. Modification To Rules and Program.

Membership in the Program is offered at the discretion of Sponsor and it reserves in its sole discretion the right to modify the Rules, Rewards redemption values, benefits, reward levels, conditions of participation, rules for issuing, redeeming, retaining, using or forfeiting Rewards and redeemable items and their respective duration or timing, or any other aspect of the Program, in whole or in part, at any time even though such changes may affect the redemption value of the Rewards already accumulated. Sponsor will give reasonable advance notice of any modification of the Rules hereof which may adversely impact your Rewards Account, including by posting an updated version of these Rules at the Site. Members understand that the most recent version of the Rules will be located at the Site. A member's continued use of the Program following the posting on the Site of any modification will indicate member's acceptance of any modification to the terms hereof. Otherwise, any member may object to the modification to the Program and/or its Rules by no longer participating in the Program. In addition, Your Account can be deactivated at any time. Please contact [email protected] for further instructions about deactivating your iPoll account.

10. Termination of the Program.

The Program will continue until terminated at the sole discretion of Sponsor. In the event Sponsor decides to terminate the Program it shall post notice of such termination on the Site at least sixty (60) days prior to the date that such termination becomes effective, during which time you may still accrue and redeem Rewards, provided however, that you agree that Sponsor shall not be required to give 60 days notice if such termination is due to the technical or procedural problems in the operation of the Program, the filing of a petition in bankruptcy, government-regulatory or enforcement action, an adjudication of bankruptcy, insolvency, an assignment for the benefit of creditors, a court injunction or threat of injunction, or any other discontinuance or suspension of Sponsor's business lines or units. Notwithstanding the foregoing, if for any reason Sponsor determines in its sole discretion that the Program is no longer capable of running as intended by these Rules for any reason whatsoever, Sponsor, at its sole discretion, reserves the right to cancel, terminate, suspend, postpone, delay or modify the Program in whole or in part, at any time.

ALL REWARDS MUST BE REDEEMED PRIOR TO THE EFFECTIVE DATE OF TERMINATION. YOU SHOULD NOT RELY UPON THE CONTINUED AVAILABILITY OF THE PROGRAM OR ANY REWARDS ACCUMULATED IN CONNECTION THEREWITH.

11. Limitation on Liability.

SPONSOR WILL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY INJURY, LOSS, CLAIM, DAMAGE, OR ANY SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS OR LOST SAVINGS), WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, THAT ARISES OUT OF OR IS IN ANY WAY CONNECTED WITH (A) ANY USE OF THE PROGRAM, (B) ANY FAILURE OR DELAY BY SPONSOR IN CONNECTION WITH THE PROGRAM (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE USE OF, OR INABILITY TO USE, ANY COMPONENT OF THIS PROGRAM); OR (C) THE PERFORMANCE OR NON PERFORMANCE OF THE PROGRAM BY SPONSOR, EVEN IF SPONSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. This disclaimer of liability applies to any damages or injury caused by any failure of performance, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communication line failure, theft or destruction or unauthorized access to, alteration of, or use of your registration information, whether for breach of contract, tortious behavior, negligence, or under any other cause of action. IF DESPITE THE LIMITATIONS ABOVE, SPONSOR IS FOUND LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE WHICH ARISES OUT OF, OR IS IN ANY WAY CONNECTED WITH, ANY OF THE OCCURRENCES DESCRIBED IN THE LIMITATION ABOVE, THEN ITS LIABILITY WILL IN NO EVENT EXCEED, IN TOTAL, THE SUM OF US $100.00. SOME STATES DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY, SO THE LIMITATIONS ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

12. Disclaimer of Warranties.

SPONSOR MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND REGARDING THE PROGRAM, WHICH IS PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. SPONSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY THAT ITS PROGRAM WILL BE ERROR-FREE. SPONSOR FURTHER DISCLAIMS ANY WARRANTY AS TO THE ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF ANY CONTENT OR INFORMATION DISTRIBUTED WITH RESPECT TO THE PROGRAM. SPONSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, NON-INFRINGEMENT, AND THOSE ARISING BY STATUTE OR OTHERWISE IN LAW OR FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS WARRANTY DISCLAIMER MAY BE LIMITED IN ITS APPLICABILITY TO YOU.

13. Conduct.

By participating in this Program, participants agree to be bound by these Rules and the decisions of the Sponsor, which shall be final and binding in all respects. Failure to comply with these Rules may result in disqualification. Sponsor reserves the right at its sole discretion to disqualify any individual from participating in any aspect of Program, and/or may cancel, suspend or block any Account registered by such person if Sponsor and its administrators deem or suspect that such person has engaged in or has attempted to engage in any of the following: (a) acting in violation of these Rules or the terms and conditions of the Site; or (b) damaging, tampering with or corrupting the operation of the Program; or (c) acting with intent to annoy, harass or abuse any other person; or (d) use of any automated bot, script or other robotic, mechanical, programmed or automated devices to submit data to the Site; or (e) any unsportsmanlike, inappropriate, uncooperative, disruptive, fraudulent, potentially fraudulent, or unusual behavior or activity; or (f) activity deemed in the sole discretion of Sponsor and its administrator to be generally inconsistent with the intended operation of the Program. CAUTION: ANY ATTEMPT BY A PERSON TO DELIBERATELY DAMAGE OR CORRUPT ANY WEBSITE, MOBILE APP, OTHER SOFTWARE, HARDWARE, PLATFORM (NOW IN EXISTENCE OR HEREINAFTER CREATED) OR OTHER PROPERTY OF SPONSOR OR THAT OF ITS ADMINISTRATORS, AFFILIATES, AGENTS, PARTNERS OR CO-VENTURERS, OR TO OTHERWISE UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE PROGRAM OR EVENT IS A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, SPONSOR AND ITS ADMINISTRATOR RESERVE THE RIGHT TO PROSECUTE AND SEEK DAMAGES FROM ANY SUCH INDIVIDUAL TO THE FULLEST EXTENT OF THE LAW. Sponsor's failure to enforce any term of these Rules shall not constitute a waiver of that or any other provision.

14. Taxes.

Determination and payment of tax liability on awards, including income tax, if any, are the sole responsibility of member.

15. Acts Beyond Sponsor Control.

The failure of Sponsor to comply with the Rules because of an act of God, war, fire, riot, terrorism, earthquake, actions of federal, state, provincial or local governmental authorities or for any other reason beyond the reasonable control of Sponsor, shall not be deemed a breach of the Rules. If any such contingency shall last for more than 60 days, Sponsor shall have the right to terminate the Program immediately by giving notice and shall have no further liability to any member.

16. Governing Law and Consent to Jurisdiction.

The laws of the State of California, without regard to its conflict of laws principles, will govern these Rules, as well as your and Sponsor's observance of them. Any controversy or claim arising out of or relating to the Rules or this Agreement must be commenced within one year after the claim arose and will be settled by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Any such controversy or claim will be arbitrated on an individual basis, and will not be consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The arbitration will be conducted in Los Angeles, California, and judgment on the arbitration award may be entered into any court of competent jurisdiction. The award of the arbitrator will be final and binding upon the parties without appeal or review except as permitted by California law. Either party may seek any interim or preliminary injunctive relief from any court of competent jurisdiction, as necessary to protect the party's rights or property pending the completion of arbitration.

17. Không từ bỏ

Sự nhầm lẫn của nhà tài trợ về thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của Quy tắc này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó trừ khi được thừa nhận và đồng ý của nhà tài trợ bằng văn bản.

18. Chú thích

Các đề mục trong các Quy tắc này là để tiện và tham chiếu cho bạn. Các tiêu đề này không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Quy tắc này.

19. Đồng ý hoàn toàn

Các quy tắc này, cùng với những mặt hàng được làm một phần của các Quy tắc này bằng cách tham chiếu, tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa nhà tài trợ và các thành viên chương trình liên quan đến chương trình và thay thế bất kỳ sự hiểu biết trước hoặc thoả thuận (dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản) về Chương trình. Nếu một trọng tài (hoặc tòa án, khi được áp dụng) thấy có một trong các Quy tắc này không có hiệu lực hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thi hành trong phạm vi pháp luật cho phép áp dụng và các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu quả.