Trích xuất dữ liệu phản hồi theo định đạng Excel/CSV

Dữ liệu phản hồi được trích xuất ra file Excel/CSV giúp bạn dễ dàng sử dụng trên các ứng dụng, nền tảng khác nhau.

Trích xuất dữ liệu phản hồi theo định dạng PDF.

Trích xuất dữ liệu phản hồi theo định dạng PDF.

Dữ liệu phản hồi được trích xuất ra file PDF giúp bạn tổng hợp, lưu vết các phản hồi và minh chứng về các dữ liệu phản hồi.

Trích xuất dữ liệu ra file SPSS.

Xuất dữ liệu ra định dạng SPSS là đặc biệt quan trọng đối với các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Với KsvPro, bạn hoàn toàn có thể xuất dữ liệu phản hồi ra định dạng SPSS một cách đơn giản và nhanh chóng.