Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới

Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới cho phép những người thực hiện phản hồi lựa chọn nhiều tùy chọn trả lời (theo các cột) ứng với mỗi dòng trong bảng.

Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới

Khi nào sử dụng

Sử dụng loại câu hỏi này để nhóm một dãy các câu hỏi nhiều lựa chọn lại với nhau mục đích để chia sẻ các tùy chọn trả lời giống nhau.

Báo cáo

Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới đưa ra báo cáo dạng Bảng. Mỗi ô sẽ hiển thị 2 tham số gồm đếm số lần lựa chọn và tỷ lệ phần trăm giữa số lần lựa chọn trên tổng số phản hồi.

Báo cáo câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị một cột cho mỗi dòng. Mỗi cột ứng với một tùy chọn của một dòng. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...