Cách tạo một khảo sát nghiên cứu thị trường

Khi nói đến nghiên cứu thị trường, một trong số những công việc quan trọng là sử dụng các khảo sát và đặt câu hỏi cho các khách hàng tiềm năng của bạn, để biết cái họ muốn trong một sản phẩm. Tùy thuộc vào đối tượng và mục tiêu của bạn là ai, những loại sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh của bạn và những thông tin bạn muốn nhận được từ khách hàng là những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến nội dung và câu hỏi sẽ được hỏi trong khảo sát mà bạn tạo ra.

Cách tạo một khảo sát nghiên cứu thị trường

Xác định phạm vi khảo sát

Bước đầu tiên là xác định ranh giới của khảo sát. Phạm vi của những người phản hồi thị trường của bạn, nhân khẩu học và tất cả các loại câu hỏi phải được quyết định trước khi bạn tạo ra một khảo sát. Bạn cũng phải xác định các khía cạnh của thị trường mà bạn muốn khảo sát và xác định đâu là các vị trí tốt nhất để đạt được mụctiêu cụ thể. Đôi khi gửi thư mời khảo sát lại có hiệu quả tốt nhất.Với người trả lời khác,làm một nghiên cứu trực tuyến có thể là tốt hơn; Hãy xác định tất cả các yếu tố này trước khi bạn triển khai khảo sát.

Phát triển các câu hỏi và câu trả lời

Một khi bạn đã xác định được nhóm khảo sát thị trường, sau đó bạn phải phát triển các câu hỏi và bạn cũng nên tạo ra các câu trả lời "lý tưởng" cho họ. Những câu hỏi trực tiếp và cần phải có một câu trả lời rõ ràng, súc tích. Bạn cũng phải nghĩ ra một cách định lượng các câu trả lời. Vì vậy, nếu bạn muốn khách hàng mục tiêu của mình đánh giá màu sắc yêu thích của họ với một câu hỏi cụ thể, bạn phải cung cấp cho họ một phương pháp đánh giá (tỷ lệ trong khoảng từ 1-10, hoặc A, B, C, vv).

Các biến số

Đây cũng là một ý tưởng tốt để xem xét các biến mà có thể có ảnh hưởng đến việc nghiên cứu khảo sát. Nếu đối tượng là một phần của một nhóm chính trị, hoặc nếu họ bị chi phối một cách dễ dàng bởi bạn bè hoặc gia đình, điều này có thể làm lệch kết quả. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách để giảm thiểu khả năng xảy ra điều này sẽ giúp bạn nhận được câu trả lời trung thực và câu trả lời thực sự đại diện của các câu hỏi được hỏi.

Một điều quan trọng nữa là bạn cần thiết lập ngày, thời gian, địa điểm và thời gian hoàn thành để cho tất cả các khảo sát được gửi đúng hẹn. Bạn muốn đảm bảo rằng bạn gửi các khảo sát thông qua một phương tiện (trực tuyến, email, vv) điều này dẫn đến kết quả thu được lớn nhất có thể,  do đó số lượng phản hồi của bạn cũng sẽ cao nhất. Sau đó bạn sẽ chuẩn bị các biểu mẫu (form) và tạo ra một cuộc khảo sát.

Kích thước mẫu (khảo sát bạn xây dựng) của bạn lớn hơn thì kết quả bạn nhận được sẽ lớn hơn. Điều quan trọng là tạo khảo sát càng xác định chính xác càng tốt để các cá nhân trả lời khảo sát không gây lung lay hoặc thảo luận về các vấn đề hoặc các yếu tố bên ngoài. Bạn muốn nghiên cứu thị trường là tâm điểm chính và nếu có thể, bạn phải tìm một cách để loại bỏ tất cả những thành kiến bên ngoài, do đó bạn nhận dữ liệu thô để nó giúp bạn cải thiện các nghiên cứu thị trường và việc bạn đang tiến hành.