Lời khuyên về thu thập dữ liệu nhạy cảm trong khảo sát trực tuyến

Trong quá trình thực hiện khảo sát trực tuyến, nó có thể trở nên cần thiết để thu thập dữ liệu khảo sát trực tuyến nhạy cảm. Những dữ liệu này có thể được coi là nhạy cảm vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như các thủ tục pháp lý, hợp đồng, cũng như lý do kinh doanh khác hoặc các cuộc bầu cử, bình chọn, lấy phiếu tín nhiệm trong các công ty, tổ chức…

Một trong những phương pháp để thu thập các dữ liệu nhạy cảm là bằng phương pháp liên kết HTTPS khảo sát. Đây cũng được gọi là liên kết khảo sát an toàn, với mã hóa khi phản hồi đang được cung cấp. Các tài khoản quản trị có thể thiết lập các tài khoản cụ thể để chỉ có thể sử dụng các liên kết HTTPS. Sau đó thông tin chứa trong các cuộc điều tra trực tuyến sẽ được thiết lập mật khẩu bí mật để bảo vệ.

Yêu cầu nhập mật khẩu khảo sát

Một phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu khảo sát trực tuyến nhạy cảm là để bảo vệ dữ liệu "ở phần còn lại", hoặc dữ liệu mà không phải là "biến động", chẳng hạn như dữ liệu trên một máy tính xách tay, hoặc trên một máy tính để bàn, phân biệt với dữ liệu được gửi qua email, hoặc dữ liệu gửi thông qua một giao thức truyền file. Với dữ liệu "ở phần còn lại", một lớp bảo mật bổ sung có thể được cung cấp.

Khi cuộc điều tra được đánh dấu là vô danh, để các dữ liệu khảo sát trực tuyến nhạy cảm như địa chỉ email, địa chỉ IP, hoặc dữ liệu vị trí địa lý, có thể không được nhìn thấy trong phản hồi với bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến, người được phỏng vấn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong khi cung cấp thông tin hoặc câu trả lời của họ. Chúng ta có thể cài đặt chế độ chỉ cho phép nhận nhiều phản hồi từ 1 địa chỉ IP hay không.

cho phép nhận nhiều phản hồi từ 1 địa chỉ IP

Tuy nhiên, một phương pháp để thu thập các dữ liệu nhạy cảm là bằng cách hạn chế quyền truy cập vào các cuộc điều tra. Quản trị viên có thể giới hạn truy cập chỉ trả lời rằng:Việc truy cập có thể được giới hạn bởi các đội, hoặc bằng các phương tiện của các cuộc điều tra chọn cá nhân.

Cuối cùng, để thu thập các dữ liệu nhạy cảm trong các cuộc khảo sát trực tuyến, quản trị viên có thể thiết lập quy định mật khẩu cho tài khoản của họ, và thay đổi mật khẩu có thể cần khoảng thời gian khác nhau. Ngoài ra, có thể có nhu cầu mật khẩu phức tạp hơn.

Thu thập dữ liệu nhạy cảm trong các cuộc khảo sát trực tuyến có thể được thực hiện với các biện pháp an ninh nói trên, để cho phép người trả lời cảm thấy an toàn khi họ cung cấp câu trả lời của họ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.